Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233017 nr. 12

33 017 Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is de deelgemeenten af te schaffen;

overwegende dat «het in het licht van de financiële verhoudingen niet reëel is om gemeenten die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om deelgemeenten in te stellen, nu op te laten draaien voor de kosten die gemoeid zijn met de door de wetgever beoogde afschaffing», zoals ook de Raad van State stelt;

verzoekt de regering, de kosten voor haar rekening te nemen die gepaard gaan met het afschaffen van de deelgemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff