33 240 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID JACOBI C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij de behandeling van het jaarverslag van het Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ook na ommekomst van nadere informatie, de gegevens over het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) nog niet compleet zijn onder meer, door het niet gelijklopen van rapportagedata;

spreekt uit dat decharge verleend wordt onder de voorwaarden dat:

  • voor de begrotingsbehandeling een separate, volledig en adequate rapportage over ILG 2007–2011 komt met een volledig overzicht van afspraken conform overzichtsconstructie ILG, inclusief prestaties en bereikte resultaten zowel kwalitatief als kwantitatief;

  • daarbij tevens inzicht wordt gegeven in de verplichtingenstand in relatie tot het budget of tot de budgetten inclusief de benodigde middelen voor de beheerplannen (inclusief hydrologische maatregelen),

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Van Veldhoven

Koopmans

Lodders

Naar boven