Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232550 nr. 39

32 550 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID HEIJNEN C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat naar het oordeel van de Raad van State het aanstellen van nieuwe trouwambtenaren met gewetensbezwaren tegen het sluiten van huwelijken van mensen met hetzelfde geslacht nog steeds mogelijk is;

van mening dat dit ongewenst is;

overwegende dat de Kamer wetsvoorstellen in behandeling heeft die voorzien in nieuwe regelgeving voor deze «weigerambtenaren»;

verzoekt de regering, gemeenten op te roepen intussen in ieder geval geen nieuwe trouwambtenaren met genoemde gewetensbezwaren aan te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

Schouw

Thieme

Brinkman

Jasper van Dijk