Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232550 nr. 38

32 550 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

Nr. 38 MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ambtenaren de wet dienen na te leven en uit te voeren en dat daartoe ook de verplichting behoort dat bij de uitvoering van taken niet in strijd gehandeld mag worden met het discriminatieverbod;

overwegende dat er desalniettemin nog altijd nieuwe gewetensbezwaarde trouwambtenaren worden aangenomen;

constaterende dat de Kamer met de motie-Van Gent (27 017, nr. 77) de regering heeft opgeroepen met een wettelijke regeling snel een einde te maken aan het fenomeen van de weigerambtenaar;

overwegende dat de Commissie Gelijke Behandeling in haar advies uit 2008 aanbeveelt «bij Algemene Maatregel van Bestuur te regelen dat ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen worden aangesteld voor al hun wettelijke taken, met uitzondering van de taken aangaande de huwelijksvoltrekking en het registeren van partnerschappen»;

overwegende dat aanpassing van het besluit Burgerlijke stand via een AMvB in de rede ligt;

verzoekt de regering, conform te handelen en ervoor te zorgen dat de nieuwe regeling op 1 januari 2013 in werking kan treden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Heijnen

Jasper van Dijk