Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 81, item 15

15 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal – 33618

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 25 april 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten, houdende vaststelling van een grondslag voor het stellen van kwaliteitseisen over beroepsbeoefenaren werkzaam in de jeugdzorg en voor het aanwijzen van een kwaliteitsregister – 33619

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 april 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht – 33622

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 26 april 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht – 33623

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 1 mei 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Drie brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 7 mei 2013, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32439, 33262, en 33570 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Reactie op verzoek van het lid Klaver n.a.v. de reportage van Brandpunt dat Bulgaren de Nederlandse fiscus oplichten – 17050-429

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Omissie op de brief over toeslagfraude door Bulgaren – 17050-430

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek Omtzigt c.s. bij de Regeling van Werkzaamheden van 25 april 2013 over Feitenrelaas Bulgaarse fraudezaak – 17050-431

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Feitenrelaas systeemfraude met toeslagen – 17050-432

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 4 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie WODC rapport Directe plaatsing in gemeenten van hervestigde vluchtelingen – 19637-1657

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Landgebonden asielbeleid China – 19637-1658

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzoek om nadere informatie over lopende infractieprocedures Financiën – 21109-210

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde Agenda informele Raad Buitenlandse Zaken 17-18 april 2013 – 21501-02-1245

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 11 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken d.d. 22 april 2013 – 21501-02-1246

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 12 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2013 – 21501-02-1247

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 12 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 22 april 2013 en de kabinetsappreciatie van de voortgangsrapportages van de Commissie over Servië, Kosovo en Macedonië – 21501-02-1248

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2013 – 21501-02-1249

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken (Handel) op 17 en 18 april jl. – 21501-02-1250

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over extra middelen die nodig zouden zijn voor de begroting van de Europese Unie voor het jaar 2013 – 21501-03-68

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2013, de jaarlijkse rapportageverplichting richting de Europese Commissie en de -Raad over de stand van zaken met betrekking tot de overheidsfinanciën – 21501-07-1038

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nationaal Hervormingsprogramma 2013 – 21501-07-1040

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken Slovenië – 21501-07-1044

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Eurogroep en informele Ecofin-Raad van 12 en 13 april 2013 te Dublin – 21501-07-1045

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending geannoteerde agenda t.b.v. de eurogroep en Ecofin-Raad van 13 en 14 mei 2013 – 21501-07-1046

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de berichten in de media dat de onderzoekscommissie, die moet nagaan hoe de financiële crisis in Cyprus is ontstaan, haar werk heeft neergelegd – 21501-07-1047

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kapitaaleisenraamwerk banken en beleggingsondernemingen (Capital Requirements Directive 4, "CRD 4") – 21501-07-1048

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertrouwelijke toezending van de rapportage van de Trojka over behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van de derde subtranche van 2013 uit het EFSF aan Griekenland – 21501-07-1049

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 1 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin-Raad van 13 en 14 mei 2013 te Brussel – 21501-07-1050

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Engelstalige versies van het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma – 21501-07-1051

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 29 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke reactie op motie Van Hijum over de koppelverkoop van verblijfsvergunningen door Cyprus (Kamerstuk 21501-07, nr. 1037) – 21501-07-1052

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Informele Milieuraad van 22 en 23 april 2013 – 21501-08-458

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 16 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inzet van de Nederlandse overheid om het ETS overeind te houden als belangrijk instrument voor groene groei en het bereiken van een koolstofarme economie in 2050 – 21501-08-459

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Commissiemededelingen ex ante coördinatie van hervormingen en instrument voor convergentie en concurrentievermogen – 21501-20-780

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de Informele Raad voor Concurrentievermogen 2 en 3 mei 2013 te Dublin – 21501-30-307

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 13-14 mei 2013 en informatie over de informele Landbouwraad 26-28 mei 2013 – 21501-32-703

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 22 april 2013 – 21501-32-704

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ministersverklaring tijdens de Ministersbijeenkomst van de 75ste sessie van het Inland Transport Committee van de UN ECE van de "Declaration on Unified Railway Law" – 21501-33-418

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda OJCS-Raad 16 en 17 mei 2013 – 21501-34-204

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van de geluidimmissie metingen langs de HSL-Zuid – 22026-399

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de versterking van de tijdelijke treindienst Den Haag – Brussel – 22026-400

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Oman – 22054-219

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 10 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Mededeling slimme regelgeving mkb – 22112-1602

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 12 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Aanbeveling en mededeling om de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2014 democratischer en efficiënter te laten verlopen – 22112-1603

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Herziening Verordeningen passagiersrechten luchtvaart – 22112-1604

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Mededeling betere voeding voor moeders en kinderen – 22112-1605

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling "Passagiersbescherming in geval van insolventie van luchtvaartmaatschappijen" – 22112-1606

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Richtlijn prijsstelling en vergoeding geneesmiddelen – 22112-1607

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bundeling toezeggingen geluid Betuweroute – 22589-313

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake het rapport van Amnesty International "Civil Unrest and State Repression. Human Rights Violations in Wau, Western Bahr el Ghazal State" – 22831-86

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 11 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Position paper "Herpositionering TLS in het OV-chipkaartdomein" – 23645-541

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Autoriteit Consument en Markt (ACM) studie "Marges op de hypotheekmarkt" – 24036-397

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornemen tot verlenging van de verdragen Burundi en Uganda voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi en voor multilaterale trainings- en opleidingsactiviteiten in Uganda – 24493-R1557-53

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt het bericht dat ING en ABN Amro genoemd staan in "offshore-leaks" – 25087-51

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Paulus Jansen over de beantwoording van zijn Kamervragen over de mogelijke verkoop van URENCO – 25422-100

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de Marktscan Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de notitie "Kostenontwikkeling ggz" van het RIVM – 25424-204

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomst overleg met zorgaanbieders in eerste- en tweedelijns ggz over alternatieven voor de eigen bijdrage binnen het budgettaire kader GGZ – 25424-205

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

IGZ-rapport "Medicatieveiligheid in de klinische GGZ en verslavingszorg: ingezette verbetering moet worden voortgezet" – 25424-206

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Persoonsgebonden budget: effecten 10-uurscriterium – 25657-98

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de Jaarbrief 2012 van de Nationale ombudsman over het UWV – 26448-490

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen/Resultaten Transparantiebenchmark 2012 – 26485-163

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord vragen commissie over de nadere informatie over de Nederlandse testtoestellen t.b.v. de operationele testfase (Algemeen Overleg vervanging F-16) – 26488-320

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken betreffende de voortgang van het gebruik van insecten in diervoeder en aquacultuur – 26991-354

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek risico's vleesketen – 26991-356

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op het advies "De Chinese Handschoen, Hoe Chinese en Nederlandse kennis elkaar kunnen versterken" en de uitwerking van een China Connection Point van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) – 27406-201

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzoek tot uitstel beantwoording over volledige kwekersvrijstelling – 27428-244

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand m.b.t. neonicotinoïden – 27858-145

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Pechtold over de motie-Van Meenen over intrekken van het voorstel voor de nullijn – 27923-166

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 17 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Start van de evaluatie pacht en pachtnormen 2013 – 27924-58

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging – 27926-198

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen over zeehonden – 28286-626

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek om informatie over enkele actuele kwesties m.b.t. het Internationale Strafhof – 28498-29

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 8 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken met betrekking tot de betaling van de Bedrijfstoeslagregeling 2012 (BTR 2012) en de perceelsregistratie – 28625-161

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluaties subsidieregelingen – 28625-162

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapport Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken – 29279-161

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding vertrouwelijk verslag van het werkbezoek van de Dienst Terugkeer en Vertrek en het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Somalië – 29344-118

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 2 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Programmabrief "Goed Geregeld, een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012–2017" – 29362-212

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Cijfers verkeersdoden 2012 – 29398-368

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen – 29477-240

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de regeling houdende het voorschrijven van UR-geneesmiddelen door bepaalde categorieën van verpleegkundigen – 29477-241

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Flankerend beleid beleggingsverzekeringen – 29507-114

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van de commissie over de huidige stand van zaken m.b.t. de bijdragen van de verschillende EU-lidstaten aan de EU trainingsmissie in Mali – 29521-207

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 11 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsaanpak van de werkgelegenheid, in samenhang met de verplichting aan Europa om te rapporteren over een banenplan – 29544-445

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord vragen commissie over wijziging van het Schattingsbesluit – 29544-446

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Oskam over het gestegen aantal woninginbraken – 29628-385

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 16 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op het adviesrapport Wallage over de Politieacademie – 29628-388

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomst van het onderzoek naar de schietpartij op 9 december 2011 te Almelo – 29628-389

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming – 29668-37

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag 2012 van het Programma Naar een Rijke Waddenzee – 29675-149

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten van het Project Onderzoek Duurzame Schelpdiervisserij (PRODUS) – 29675-150

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitbreiding van de gaswinning onder de Waddenzee – 29684-107

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar taakherschikking – 29689-437

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de kabinetsreactie op het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar taakherschikking – 29689-438

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de vergoeding voor operaties van oogleden – 29689-439

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding afschrift van de brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER) over medezeggenschap – 29818-38

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 17 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ondertekening van het Verdrag van Beijing betreffende de bescherming van audiovisuele uitvoeringen – 29838-66

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek College van Toezicht Buma Stemra deel II – 29838-67

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie op het bericht op www.rechtspraak.nl dat Sierafor werknemers mag ontslaan – 29861-34

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) inzake treinbotsing Amsterdam Westerpark en doorkijk STS-Verbeterplan – 29893-146

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding openbaar jaarverslag van de Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst (MIVD) voor 2012 – 29924-96

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de periode 2012–2013 – 29924-97

Voorzitter CTIVD, A.H. van Delden – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezending RIVM-rapport "Gemeten en berekende (NO2) concentraties in 2010 en 2011" – 30175-161

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de gezondheidsaspecten van de leefomgeving – 30175-162

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding eindrapport van de door Ecorys uitgevoerde Evaluatie Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie 2008–2020 (MJA3) – 30196-195

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Intensiveringsmaatregelen "Naar een veiliger sportklimaat" – 30234-83

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie rapportage Taskforce "belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt" – 30234-84

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Twee onderzoeksrapporten van de Inspectie SZW "Implementatie zoekperiode jongeren" en "Bredere kijk op gegevens" n.a.v. wijzigingen en de Wet Werk en Bijstand (WWB) – 30545-122

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over "afwezigheidsdagen" (Kamerstuk 30597, nr. 296) – 30597-295

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst – 30597-296

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland 2013–2017 – 30825-191

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) en de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het rijksbrede antidiscriminatiebeleid – 30950-58

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke, officiële en/of dienstpaspoorten – 30952-115

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag t.b.v. Curaçao, en de Wereld Meteorologische Organisatie, betreffende de maatregelen voor de zestiende zitting van de WMO Regional Association IV (Noord-Amerika, Centraal Amerika en de Caraïben) – 30952-116

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding AIVD-jaarverslag 2012 – 30977-52

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de toezending van een hoofdlijnenbrief over de Algemene Nabestaandenwet – 30982-11

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om informatie over vernieuwingen in de werkwijze van de Belastingdienst – 31066-169

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie beleidsgerichte toetsing Centraal Planbureau (CPB) – 31083-45

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de Vierde Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM – 31089-99

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding ontwerp-Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer – 31089-100

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Adoptie, trends en analyse, statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008–2012 – 31265-47

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opvolging algemeen overleg (Kamerstuk 31274, nr. 9) over Evaluaties Ontwikkelingssamenwerking over de mogelijkheden om beleid op het niveau van begrotingsartikelen en/of sub-artikelen te evalueren – 31271-10

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 12 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de brief van de VO-Raad e.a. over implementatietraject referentiekader Nederlands en rekenen – 31332-20

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bijzondere voorhang besluit van x houdende wijzigingen van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 – 31524-167

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 15 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het eindrapport betreffende de evaluatie van de EZ-taken van het Voedingscentrum Nederland (VCN) – 31532-111

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie betreffende Pakketmaatregelen Caribisch Nederland – 31568-129

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Van Gerven over de kantelbox – 31571-26

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten van het gesprek met een delegatie van Deutsche Bank, onder leiding van de CEO van Deutsche Bank Nederland N.V. – 31789-43

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op rapport van JRC Carbon accounting of forest bioenergy – 31793-77

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzamelbrief Luchtvaart – 31936-138

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werkprogramma voor het advies Alderstafel Lelystad Airport – 31936-139

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Oordeel over amendement van het lid Van Veldhoven (Kamerstuk 32002, nr. 26) over het verduidelijken van de strekking van de in de wet opgenomen verwijzing naar de visserijwetgeving – 32002-28

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging inzake onderzoek compensatieregelingen gemeenten voor kleine verstoorders – 32156-46

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de concept ministeriële regeling over de overbruggingsregeling AOW – 32163-33

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang over de zorg rond zwangerschap en geboorte – 32279-54

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerd verpleegkundigen – 32393-27

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naleving van de normering van de incassokosten – 32418-17

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tijdstip van toezending van een brief goed bestuur en toelating van zorginstellingen – 32620-82

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang aanpassing mbi-aanwijzing (macrobeheersingsinstrument) 2012 van 2013 naar 2014 – 32620-83

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

CVZ-rapportage lage ziektelast – 32620-84

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Proeftuinen en pilots "betere zorg met minder kosten" – 32620-85

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Start Transparantieregister Zorg – 32620-86

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving in de Biobased Economy – 32637-55

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van de leden Vos en Leegte gaat uitvoeren over het instellen van een onafhankelijke autoriteit voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (Kamerstuk 32645, nr. 48) – 32645-51

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op twee onderzoeksrapporten over stralingsbescherming in Nederland – 32645-52

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsstandpunt inzake Vessel Protection Detachments aan boord van Koninkrijksgevlagde koopvaardijschepen en aanvullende maatregelen – 32706-44

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht van periodieke rapportages en verslagen Defensie – 32733-126

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mensenrechtenrapportage 2012 – 32735-76

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 8 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Filantropie – 32740-14

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord vragen commissie over de Stand-van-zakenbrief brandveiligheid in zorginstellingen – 32757-62

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Pijlers biobrandstoffenbeleid – 32813-48

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Twee toezeggingen AO Afspraken woningmarkt van 13 maart 2013 – 32847-64

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de notitie van het CPB over de Nederlandse woningmarkt, met name de analyse over de hypotheekrente – 32847-65

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Groene Groei: voor een sterke, duurzame economie – 33043-14

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 28 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Procedure Noordvleugelprovincie – 33047-10

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over de afschaffing van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen en het instellen van bestuurscommissies – 33047-11

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Besluit van 25 april 2013 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (huurverhoging op grond van inkomen) (Stb. 156) – 33129-52

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie derde en laatste voortgangsrapportage van de Europese Commissie onder het monitoringsmechanisme voor Kroatië – 33183-(R1975)-10

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie (her)invoering meestertitel (Kamerstuk 33000-VIII, nr. 144) en aangehouden motie (Kamerstuk 33187 nr. 34) invoering meester- en gezeltitel – 33187-39

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport naar fraude met en misbruik van vervangende documenten – 33293-22

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Regeling aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten – 33330-63

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de brief van het Duitse vervoersverbond NVR-AVV over de spoorlijn Heerlen-Aken – 33400-A-98

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording mondelinge vragen gesteld tijdens het algemeen overleg van 27 maart 2013 over gegevensuitwisseling van Duitse militaire pensioenen en antwoord vragen Omtzigt over Duitse pensioenen – 33400-IX-14

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Onderwijsverslag 2011–2012 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie – 33400-VIII-136

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorlichting op school over middelengebruik: meer ouderbetrokkenheid en -voorlichting op maat – 33400-VIII-137

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op het onderzoek "The European Second Generation Compared.Does the Integration Context Matter?" – 33400-VIII-138

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Jaarverslag 2012 van de Inspectie van het Onderwijs – 33400-VIII-139

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gewichtenregeling – 33400-VIII-140

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending informatie over de gevolgen van het Sociaal Akkoord voor Defensie – 33400-X-77

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 29 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport van Deloitte naar mogelijkheden voor een juridische grondslag voor een verplichte afdracht voor een eventueel kantorenfonds – 33400-XII-60

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Alternatieven afschaffing vrijstelling motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers – 33402-59

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Oordeel over de ingediende amendementen bij het wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) (33416) – 33416-27

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Appreciatie op het rapport van Ecorys inzake de gevolgen van het wetsvoorstel Hof op de investeringsprogramma's van een aantal provincies – 33416-28

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over Wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs – 33472-8

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Derivaten in de (semi)publieke sector – 33489-9

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Versterking bestuurskracht onderwijs – 33495-10

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere toelichting op de toelating van een mbo'er tot het hoger beroepsonderwijs – 33519-50

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nationale Verklaring 2013 – 33523-6

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden – 33544-3

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdeling middelen zorgafspraken – 33566-37

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de aangehouden motie van de leden Pechtold en Roemer (Kamerstuk 33566, nr. 19) over het quotum voor arbeidsgehandicapten – 33566-38

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Weyenberg bij de regeling van werkzaamheden van 25 april 2013 over de activering van het quotum – 33566-39

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer – 33601-3

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 12 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording feitelijke vragen over de Ontwerp structuurvisie Windenergie op land – 33612-3

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek over versnelde toezending van het BNC fiche over het EU-voorstel voor een verordening over kostenreductie van aanleg van breedbandnetwerken – 33613-2

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorlopige toepassing van het verdrag over Wijzigingen van het Protocol van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau – 33617-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsnota "Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen" – 33625-1

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit tot oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor – 33626-1

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 22 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Actualisering webdossier EU-governance – 2013Z08958

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 3 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Buenos Aires, 26 september 2012 – 33445-(R1991)-2

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoeringsprotocol tussen de regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de regering van de Republiek Moldavië bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven – 33620-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Protocol tussen de regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de regering van de Republiek Servië ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven – 33621-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Christopher (Saint Kitts) en Nevis inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; 's-Gravenhage, 11 september 2009 – 33624-(R2004)-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de bescherming van in het belang van de Europese Unie uitgewisselde gerubriceerde informatie (met Bijlagen) – 33627-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief commissie

Medewerking ambassadepersoneel in Macedonië, Turkije en IJsland – 2013Z08992

griffier, M. van Keulen – 3 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig

Verslag van een werkbezoek van de vaste commissie voor Europese Zaken aan de Republiek Kroatië op 14 en 15 december 2012 – 33183-(R1975)-11

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops – 2 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende adressen

O.A. te R. met betrekking tot een verzoek om teruggave omzetbelasting;

M. H. te D.H. met betrekking tot een klacht over de handelwijze van het CJIB;

A.S. te D M, met betrekking tot een klacht over de afhandeling van een beroepschrift;

M. A-S. te S. met betrekking tot klacht over de IND;

R.B. BV te A. met betrekking tot belastingaanslagen;

J.J. S. te M. met betrekking tot naheffingsaanslag loonheffing;

R.J. R. te E. met betrekking tot stopzetting invorderingsmaatregelen;

C.B. te D. met betrekking uitspraak beroepschrift;

Deze adressen zijn in handen gesteld van de Commissie voor de verzoekschriften.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal (33618);

b. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

  • - Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg (33619);

c. de vaste commissie voor Economische Zaken:

  • - Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (33622);

d. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  • - Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33623);

e. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

  • - Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Venrooy-van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (32476).