Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331936 nr. 139

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 139 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2013

Hierbij bied ik u het werkprogramma voor het advies Alderstafel Lelystad aan1, zoals dat door de heer Alders aan mij is aangeboden. Het werkprogramma is opgesteld door en afgestemd met de leden van Alderstafel Lelystad. Met dit werkprogramma wordt uitvoering gegeven aan de afspraken gemaakt in het genoemde advies. Middels de kabinetsreactie van 11 september 2012 heeft het kabinet het advies omarmd.

Tijdens het Algemeen Overleg dat ik op 19 december 2012 (Kamerstuk 31 936, nr. 130) met uw Kamer heb gevoerd over – onder meer – de kabinetsreactie op het advies, heb ik toegezegd de Kamer nader te informeren over de planning die gevolgd moet worden om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Daarbij zou ik aangeven welke stappen er genomen moeten worden en welke randvoorwaarden gesteld moeten worden.

In het werkprogramma zijn de verschillende afspraken uit het advies geclusterd tot negen werkstromen. Voor elk van deze activiteiten is aan de Alderstafel Lelystad een portefeuillehouder aangewezen, die samen met andere betrokken partijen de uitvoering binnen de desbetreffende werkstroom ter hand neemt. Het werkprogramma biedt inzicht in de verschillende werkstromen en de samenhang hiertussen. In elke werkstroom en aan het einde van het werkprogramma treft u de belangrijkste mijlpalen een integrale planning aan.

Alle werkstromen hebben betekenis voor de ontwikkeling van Lelystad Airport. In het bijzonder zijn met name de werkstroom luchtzijdige inpassing en routestructuur en de werkstroom businesscase van groot belang voor het te nemen luchthavenbesluit. De werkstroom luchtzijdige inpassing en routestructuur borgt dat, met het nemen van een luchthavenbesluit, een routebesluit kan worden vastgesteld waarmee de uitvoerbaarheid van de routestructuur is aangetoond en geborgd.

Het werkspoor van de businesscase is er op gericht om de behoefte en belangstelling van de marktpartijen in kaart te brengen, zodat het verwachte gebruik van de luchthaven binnen de gestelde kaders van het Alders advies (o.a. selectiviteit en economische haalbaarheid) kan worden aangetoond. Uitkomsten van deze werkstromen vormen de basis voor het luchthavenbesluit dat het Rijk voornemens is uiterlijk 1 november 2014 te nemen.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer