30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 195 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 april 2013

Hierbij bied ik u aan het eindrapport van de door Ecorys uitgevoerde Evaluatie Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie 2008–2020 (MJA3) van 10 april 20131.

Momenteel wordt ook de Meerjarenafspraak Energie efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) geëvalueerd. Volgens planning zal die evaluatie in september van dit jaar zijn afgerond. Het ligt in mijn bedoeling de uitkomsten van die evaluatie en de uitkomsten van het SER-traject voor een Nationaal Energieakkoord af te wachten alvorens met een standpuntbepaling te komen ten aanzien van het beleidsinstrument «Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie». Daarbij zal ik ook de verplichting uit de EU-Richtlijn energie-efficiëntie betrekken om jaarlijks gemiddeld 1,5% energiebesparing te realiseren.

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven