Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 23

23 Stemmingen moties Gaswinning Groningen en Versterking veiligheidsbelang mijnbouw

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Mijnbouwwet,

te weten:

 • -de motie-Wassenberg over een wet voor de transitie van fossiele naar duurzame energie (34348, nr. 70);

 • -de motie-Wassenberg over borgen van het moratorium op de winning van schaliegas (34348, nr. 72);

 • -de motie-Wassenberg over niet meer financieel bijdragen aan de winning van fossiele energie (34348, nr. 73);

 • -de motie-Van Tongeren over geen opsporingsvergunning verlenen zonder dat de lagere overheden een inspraakmogelijkheid hebben gehad (34348, nr. 75);

 • -de motie-Van Tongeren over het ontmoedigen van het lozen van afvalwater in de Waddenzee (34348, nr. 77);

 • -de motie-Van Tongeren over het onder de Arbitragewet brengen van arbiters aardbevingsschade (34348, nr. 78);

 • -de motie-Smaling over een burgerschadeprotocol en een Fonds Mijnbouwschade (34348, nr. 80);

 • -de motie-Smaling over de governance van het gasgebouw (34348, nr. 81);

 • -de motie-Smaling/Dik-Faber over veiligstellen van de drinkwatervoorziening bij mijnbouwactiviteiten (34348, nr. 82);

 • -de motie-Dik-Faber c.s. over het Staatstoezicht op de Mijnen onder volledige verantwoordelijkheid van I en M brengen (34348, nr. 83);

 • -de motie-Dik-Faber over een exitplan voor fossiele energie (34348, nr. 84);

 • -de motie-Dik-Faber over geen boringen en proefboringen onder en rondom de Waddeneilanden (34348, nr. 85);

 • -de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over niet toestaan van permanente CO2-opslag in nog in werking zijnde gas- en olievelden (34348, nr. 86);

 • -de motie-Dik-Faber over schrappen van "staatsinkomsten" als wegingsfactor bij de rijkscoördinatieregeling (34348, nr. 87);

 • -de motie-Agnes Mulder over een onafhankelijke instantie voor de berekening van de seismische dreiging (34348, nr. 91);

 • -de motie-Agnes Mulder over ook na overdracht vergoeden van nog onbekende schades (34348, nr. 92);

 • -de motie-Bosman c.s. over rekening houden met de Waddeneilanden in de Structuurvisie Ondergrond (34348, nr. 93).

(Zie vergadering van 6 juli 2016.)

De voorzitter:

De motie-Wassenberg (34348, nr. 72) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tot 2023 een moratorium is afgekondigd op commerciële winning van schaliegas in Nederland;

constaterende dat de Mijnbouwwet de gelegenheid biedt om middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te bepalen dat een bepaalde delfstof niet mag worden gewonnen in Nederland;

verzoekt de regering, het moratorium op schaliegaswinning te borgen middels een AMvB,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 107, was nr. 72 (34348).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Agnes Mulder stel ik voor, haar motie (34348, nr. 91) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Wassenberg over een wet voor de transitie van fossiele naar duurzame energie (34348, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wassenberg over borgen van het moratorium op de winning van schaliegas (34348, nr. 107, was nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg over niet meer financieel bijdragen aan de winning van fossiele energie (34348, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren over geen opsporingsvergunning verlenen zonder dat de lagere overheden een inspraakmogelijkheid hebben gehad (34348, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren over het ontmoedigen van het lozen van afvalwater in de Waddenzee (34348, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren over het onder de Arbitragewet brengen van arbiters aardbevingsschade (34348, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smaling over een burgerschadeprotocol en een Fonds Mijnbouwschade (34348, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smaling over de governance van het gasgebouw (34348, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smaling/Dik-Faber over veiligstellen van de drinkwatervoorziening bij mijnbouwactiviteiten (34348, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber c.s. over het Staatstoezicht op de Mijnen onder volledige verantwoordelijkheid van I en M brengen (34348, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber over een exitplan voor fossiele energie (34348, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber over geen boringen en proefboringen onder en rondom de Waddeneilanden (34348, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over niet toestaan van permanente CO2-opslag in nog in werking zijnde gas- en olievelden (34348, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber over schrappen van "staatsinkomsten" als wegingsfactor bij de rijkscoördinatieregeling (34348, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder over ook na overdracht vergoeden van nog onbekende schades (34348, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bosman c.s. over rekening houden met de Waddeneilanden in de Structuurvisie Ondergrond (34348, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.