Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 99

99 Stemming motie Landbouw- en Visserijraad d.d. 27 en 28 juni 2016

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 27 en 28 juni 2016,

te weten:

  • -de motie-Dik-Faber/Koşer Kaya over concrete maatregelen voor het tegengaan van voedselverspilling (21501-32, nr. 928).

(Zie vergadering van 22 juni 2016.)

De voorzitter:

De motie-Dik-Faber/Koşer Kaya (21501-32, nr. 928) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet in de Landbouw- en Visserijraad van 27 en 28 juni 2016 Raadsconclusies heeft aangenomen over voedselverliezen en voedselverspilling;

overwegende dat in de EU jaarlijks ongeveer 100 miljoen ton voedsel wordt verspild;

overwegende dat Nederland vorig jaar de internationale conferentie "No more food to waste" heeft georganiseerd en daarmee heeft aangegeven de internationale aanpak van voedselverliezen en -verspilling serieus te nemen;

overwegende dat nu vooral concrete maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat voedselverspilling in Europa ook daadwerkelijk significant wordt verminderd;

verzoekt de regering, de in Raadsverband afgesproken maatregelen, waaronder maatregelen gericht op het aanpakken van verspilling in de keten en het borgen van de aansprakelijkheid van fabrikanten en supermarkten, te vertalen naar een Nederlandse inzet, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling EZ te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 932, was nr. 928 (21501-32).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dik-Faber/Koşer Kaya over concrete maatregelen voor het tegengaan van voedselverspilling (21501-32, nr. 932, was nr. 928).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.