Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634348 nr. 93

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Nr. 93 MOTIE VAN HET LID BOSMAN C.S.

Voorgesteld 6 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Waddeneilanden en de Waddenzee samen een uniek natuurgebied vormen;

overwegende dat de Waddeneilanden en de Waddenzee aan een brede diversiteit van flora en fauna ruimte geven;

constaterende dat de Structuurvisie Ondergrond binnenkort aan de Kamer wordt toegestuurd;

verzoekt de regering, in de Structuurvisie Ondergrond rekening te houden met de Waddeneilanden wat betreft mijnbouw en verzoekt de regering de Kamer hierover per brief te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosman

Agnes Mulder

Jan Vos

Van Veldhoven