Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 81

81 Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Arbeidsmarktbeleid,

te weten:

  • -de motie-Van Weyenberg/Ziengs over zo snel mogelijk afspraken maken met de Aziatische horecasector (29544, nr. 731);

  • -de motie-Kerstens over een arbeidsovereenkomst na het afronden van een stage (29544, nr. 732);

  • -de motie-Ulenbelt/Kerstens over het buiten werking stellen van de Detacheringsrichtlijn door Frankrijk (29544, nr. 733);

  • -de motie-Ziengs/Van Weyenberg over een flexibel quotum dat wordt aangepast aan de daadwerkelijke behoefte aan koks (29544, nr. 734).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Ulenbelt/Kerstens (29544, nr. 733) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Franse regering overweegt om de Detacheringsrichtlijn eenzijdig op te zeggen;

verzoekt de regering, de voor- en nadelen te onderzoeken van het buiten werking stellen van de Detacheringsrichtlijn door Frankrijk en te onderzoeken hoe voor Nederland dezelfde effecten kunnen worden bereikt indien het Commissievoorstel het niet haalt, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 738, was nr. 733 (29544).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

De heer De Graaf (PVV):

De motie op stuk nr. 732 is overgenomen, maar wij zouden graag aangetekend zien dat wij geacht worden tegen te hebben gestemd.

De voorzitter:

Dan is ook deze opmerking in de Handelingen opgenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Ziengs over zo snel mogelijk afspraken maken met de Aziatische horecasector (29544, nr. 731).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ulenbelt/Kerstens over het buiten werking stellen van de detacheringsrichtlijn door Frankrijk (29544, nr. 738, was nr. 733).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ziengs/Van Weyenberg over een flexibel quotum dat wordt aangepast aan de daadwerkelijke behoefte aan koks (29544, nr. 734).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.