Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 102

102 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen - 34514 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 04 juli 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Uitstelbrief op brief over vervolg Nederlands Investerings Agentschap - 22112-2162 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2016 - 23530-111 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Digitale Infrastructuur - 26643-415 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie Koninkrijk der Nederlanden op de List of Issues van het CEDAW Comité naar aanleiding van de 6e rapportage CEDAW - 30420-248 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Schriftelijke reactie op de verkenning van oplossingsrichtingen inzake problematiek Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) - 31066-293 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de voortgangsbrief vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-334 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uniform herstelkader herbeoordelingen rentederivaten in het mkb - 31311-173 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling geactualiseerde masterplannen rijkshuisvesting kantoren - 31490-211 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Openbaarmaking lijst 150 verpleegzorginstellingen - 31765-216 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op het SER-advies "Sociale ondernemingen; een verkennend advies" - 32637-246 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 01 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Cybersamenwerking tussen de EU en NAVO - 33321-8 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Actieplan en jaarrapportage Beleidscoherentie voor Ontwikkeling - 33625-219 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Monitoring Wet aanpak schijnconstructies - 34108-26 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van de leden Siderius en Van Weyenberg over kinderbijslag op de BES-eilanden - 34275-16 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 04 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Schriftelijke reactie op openstaande toezeggingen - 34300-V-73 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel evaluatie btw-convenant Film - 34300-VIII-156 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 04 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg EU Defensieraad op 14 april 2016 (Kamerstuk 21501-28, nr. 141), over juridisch advies inzake de relatie tussen het EU associatieakkoord met Oekraïne en de administratieve overeenkomst tussen het EDA en Oekraïne - 21501-28-142 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 06 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 18 en 19 juli 2016 in Bratislava - 21501-30-379 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift conceptreactie van Nederland op openbare raadpleging Europese Commissie over het start-up klimaat in Europa - 22112-2163 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 06 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tweede tussenrapportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen - 25424-321 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naleving leeftijdsgrens alcohol en tabak 2016 - 27565-145 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 06 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang project Verlenging levensduur Patriot - 27830-178 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 06 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op NRC-artikel "Wat deden onze F-16's tegen IS" - 27925-594 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 06 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie doeltreffendheid en effecten van de inkomensafhankelijke huurverhoging - 27926-265 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 06 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van moties van de leden Siderius en Jadnanansing, Van Meenen en Jadnanansing c.s. inzake leesbevordering - 28760-58 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 06 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Werkwijze inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg - 28828-96 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel kabinetsreactie op de motie Van Dam over gedeelde waarden en onderlinge verbondenheid in de samenleving - 29279-332 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportage burgerbrieven van het ministerie van Economische Zaken voor de jaren 2014 en 2015 - 29362-256 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 06 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Experiment verkoopregels voor wooncoöperaties - 29453-423 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Herberekening Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) - 29477-391 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De nieuwe Digitale Agenda - 29515-390 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken Zuid-Sudan, inclusief Nederlandse bijdrage aan UNMISS - 29521-317 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tussenrapportage Anoniem Solliciteren en uitvoering moties plenair debat arbeidsmarktdiscriminatie 18 februari 2016 - 29544-729 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging n.a.v. het algemeen overleg Medezeggenschap van 24 september 2015 (Kamerstuk 29818, nr. 40) over de positie van de ondernemingsraad (OR) en reactie op motie van de leden Voortman en Tanamal over vergroten van de inspraak van flexwerkers (Kamerstuk 34300-XV, nr. 56) - 29818-42 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verbeteraanpak verstoringen - 29984-673 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Infrastructurele maatregelen Derde spoor Duitsland - 29984-674 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

APK van de toekomst, mogelijkheden voor een APK-roetfiltertest en nieuw verbod verwijderen van roetfilters - 30175-241 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Diverse toezeggingen inzake luchtkwaliteit - 30175-242 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het rapport van Spring Associates over de waarde van kolencentrales - 30196-464 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 06 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Financiële situatie bij de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland en de toekomst van de duurzame en nucleaire onderdelen - 30196-465 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Procesevaluatie wetenschap en technologie op de pabo - 31288-547 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 06 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-335 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het artikel "Reconstructie: Hoe de kleinschalige mbo-scholen er in Rotterdam uiteindelijk toch niet kwamen" - 31524-296 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 06 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 juli 2016, om nadere informatie inzake verpleeghuizen - 31765-217 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 06 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting "Bevordering werking van het stelsel" begrotingsartikel 2.3 - 32772-12 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 28 juni 2016, over lekkage bij zoutwinning Akzo, waarbij de bodem met 11.000 liter dieselolie is verontreinigd - 32849-81 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging gedaan tijdens het VAO Wetenschapsbeleid over de European Spallation Source - 33009-29 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 06 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitslag tender windenergie op zee voor eerste twee kavels van windenergiegebied Borssele - 33561-31 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording van vragen gesteld naar aanleiding van de tweede termijn algemeen overleg NVWA van 23 juni 2016 - 33835-37 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aflopen van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb - 34233-69 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport Studiegroep Duurzame Groei - 34300-76 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 06 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over audits Supreme Group - 34300-X-120 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 06 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Ulenbelt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 21 juni 2016 over toepassing Wet BEU in de door Israël bezette gebieden - 34300-XV-90 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Internetconsultatie conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet) - 34300-XV-91 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek Jeugd en Riskant Gedrag 2015 - 34300-XVI-165 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2015 - 34410-4 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 05 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken om ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan Egypte - 2016Z13831 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 juli 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van het antwoord aan de gemeente Peel en Maas inzake bedenkingen tegen invoering van artikel 2.2.5 in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - 2016Z13909 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 05 juli 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie m.b.t. verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 per 1 januari 2017 - 2016Z14032 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 06 juli 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een gezamenlijk verzoek van beide Kamers aan de minister-president tot instelling van een Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel - 34430-2 

voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 06 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2015 - 34475-25 

voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 06 juli 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 

- Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen (34514).