Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 70

70 Stemmingen moties Waterschade in Zuidoost-Nederland

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Risicoverevening/risicoselectie,

te weten:

  • -de motie-Bruins Slot/Leijten over het voorlopig behouden van de onorthodoxe verdeelcriteria (29689, nr. 745);

  • -de motie-Leijten over een einde maken aan de budgetpolis (29689, nr. 741);

  • -de motie-Leijten over een einde maken aan het vrijwillig eigen risico (29689, nr. 742);

  • -de motie-Bruins Slot over een onderzoek naar de overcompensatie van jonge verzekerden (29689, nr. 743);

  • -de motie-Bruins Slot/Leijten over het in stand houden van de bandbreedteregeling ggz en wijkverpleging (29689, nr. 744);

  • -de motie-Pia Dijkstra over de invloed van Solvabiliteit II op de risicoselectie (29689, nr. 746);

  • -de motie-Pia Dijkstra over verzekerden die langdurig gebruikmaken van de curatieve ggz (29689, nr. 747).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Pia Dijkstra (29689, nr. 746) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nog onduidelijk is in hoeverre het invoeren van Solvabiliteit II invloed zal hebben op de risicoselectie binnen de Zorgverzekeringswet;

van mening dat risicoselectie zeer onwenselijk is, en dit nauwlettend in de gaten gehouden dient te worden;

verzoekt de regering, periodiek te (laten) monitoren wat de invloed is van Solvabiliteit II op de risicoselectie én de Kamer hierover te informeren, te beginnen met een nulmeting op 1 januari 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 756, was nr. 746 (29689).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Leijten over een einde maken aan de budgetpolis (29689, nr. 741).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten over een einde maken aan het vrijwillig eigen risico (29689, nr. 742).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot over een onderzoek naar de overcompensatie van jonge verzekerden (29689, nr. 743).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot/Leijten over het in stand houden van de bandbreedteregeling ggz en wijkverpleging (29689, nr. 744).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot/Leijten over het voorlopig behouden van de onorthodoxe verdeelcriteria (29689, nr. 745).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Pia Dijkstra over de invloed van solvabiliteit II op de risicoselectie (29689, nr. 756, was nr. 746).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra over verzekerden die langdurig gebruikmaken van de curatieve ggz (29689, nr. 747).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.