Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 31

31 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer: 

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken (34128); 

 • -het wetsvoorstel Regels over het verwerken van gegevens ter bevordering van de veiligheid en de integriteit van elektronische informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving en regels over het melden van ernstige inbreuken (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity) (34388); 

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de samenstelling van het College van procureurs-generaal (34404); 

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met de mogelijkheid tot herziening van pensioenfondsen voor het notariaat (34342); 

 • -het wetsvoorstel Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de nieuwe afdelingen 7.2a.2 en 7.2b.1 en 2 en een nieuwe titel 7.2c (Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening) (34442); 

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen) (34468); 

 • -het initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (34051). 

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van een notaoverleg met stenografisch verslag van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken op maandag 3 oktober 2016 van 14.00 uur tot 18.00 uur over mensenrechten. 

Ik stel aan de Kamer voor, in te stemmen met het volgende schema voor de begrotingsbehandeling in het najaar 2016: 

 • -op 21 en 22 september: de Algemene Politieke Beschouwingen; 

 • -de week van 4 oktober tot en met 6 oktober: de Algemene Financiële Beschouwingen; 

 • -de week van 11 tot en met 13 oktober: Koninkrijksrelaties en Wonen en Rijksdienst; 

 • -de week van 25 tot en met 27 oktober: Algemene Zaken, de Koning en Economische Zaken (deel Economie en Innovatie); 

 • -de week van 1 tot en met 3 november: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Infrastructuur en Milieu; 

 • -de week van 8 tot en met 10 november: Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; 

 • -de week van 15 tot en met 17 november: Defensie; 

 • -de week van 22 tot en met 24 november: Buitenlandse Zaken, Economische Zaken (deel Landbouw en Natuur); 

 • -de week van 29 november tot en met 1 december: Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken; 

 • -de week van 6 tot en met 8 december: Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Ik stel daarbij voor, de volgende spreektijden aan de fracties toe te kennen voor de begrotingsbehandeling: 

 • -VVD: 400 minuten; 

 • -PvdA: 360 minuten; 

 • -SP: 250 minuten; 

 • -CDA: 230 minuten; 

 • -PVV: 220 minuten; 

 • -D66: 220 minuten; 

 • -ChristenUnie: 150 minuten; 

 • -GroenLinks: 140 minuten; 

 • -SGP: 130 minuten; 

 • -PvdD: 120 minuten; 

 • -50PLUS: 110 minuten; 

 • -Groep Kuzu/Öztürk: 60 minuten; 

 • -Groep Bontes/Van Klaveren: 60 minuten; 

 • -Houwers: 30 minuten; 

 • -Klein: 30 minuten; 

 • -Van Vliet: 30 minuten. 

Aangezien voor een aantal stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor, de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: 

34484-1; 34438-1; 34431-1; 34405-1; 34392-1; 34381-1; 34337-(R2063)-1; 23908-(R1519)-125; 23908-(R1519)-123; 23908-(R1519)-124; 23908-(R1519)-126; 23908-(R1519)-127; 34488-1; 24493-R1557-69; 24493-R1557-68; 24493-R1557-67; 24493-R1557-66. 

Ook stel ik voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 

34475-J-2; 34475-A-2; 34475-XII-8; 34475-XII-2; 34475-XV-2; 2016Z12187; 26488-400; 34475-VI-5; 34475-VI-2; 32803-6; 32293-19; 34475-XVI-6; 34475-XVI-2; 34475-VIII-5; 34475-VIII-2; 34475-XVII-2; 34475-X-8; 34475-X-2; 34394-4; 34475-IX-5; 34475-22; 31066-272; 34475-XIII-8; 34475-XIII-2; 31941-12; 31066-270; 31066-257; 34475-2; 31865-78; 31865-82; 26448-567; 30196-453; 21501-07-1307; 32813-120; 2016Z01548; 31490-176; 30196-370; 28165-181; 28165-187; 28165-188; 34394-1; 22026-462; 32769-107; 33123-1; 33750-XVIII-5; 33678-15; 30079-60; 34168-3; 34311-4; 33888-5; 24587-626; 29279-297; 28741-26; 28741-25; 28741-24; 23530-110; 31015-121; 29279-300; 31015-113; 31015-120; 31015-112; 31015-101; 31015-104; 24587-635; 24587-636; 32735-151; 30573-135; 33628-16; 33836-16; 34362-14; 33836-15; 32008-(R1883)-3; 33845-16; 31839-499; 34300-IV-50; 34300-IV-52; 32317-385; 32317-394; 22112-2067; 22112-2057; 33832-3; 32761-92; 32317-397; 33552-18; 33552-17; 34082-17; 30952-227; 19637-2149; 19637-2145; 19637-2152; 19637-2151; 19637-2146; 19637-2133; 19637-2124; 19637-2120; 19637-2123; 29279-284; 31753-113; 2016Z03163; 2016Z03104; 32317-396; 34370-3; 33757-11; 34068-16; 29279-278; 33997-52; 34300-IV-36; 34300-IV-43; 29984-640; 32317-387; 29628-610; 29628-609; 29628-611; 25124-79; 29628-607; 29628-606; 24587-624; 24587-629; 24587-628; 24587-627; 34000-IV-49; 2016Z03634; 29279-301; 22112-2068; 2016Z03664; 19637-2148; 34300-VI-84; 33054-21; 34300-VI-80; 34362-11; 34300-IV-6; 34300-IV-35; 34300-IV-31; 33042-22; 19637-2121; 19637-2115; 19637-2113; 19637-2114; 19637-2110; 32175-59; 30573-133; 19637-2086; 29628-591; 29628-593; 29279-279; 29628-580; 29628-577; 29628-561; 19637-2111; 19637-2087; 19637-2105; 19637-2074; 19637-2072; 19637-2066; 30573-132; 19637-2052; 28844-96; 34362-9; 33628-15; 29452-198; 33826-17; 34166-42; 34362-8; 33628-14; 29754-269; 29754-271; 33836-8; 32175-58; 34300-IV-33; 34300-IV-32; 32317-383; 32317-379; 34370-2; 28844-100; 34362-17; 34362-16; 34362-19; 34362-18; 34362-20; 31066-276; 32415-(R1915)-20; 30952-237; 30952-236; 24077-370; 34362-4; 34475-IX-2; 32317-372; 32317-381; 32761-91; 29279-327; 30573-134; 26234-183; 34300-IX-22; 34300-A-65; 22112-2073; 32761-99; 32847-211; 30136-49; 32847-248; 29453-418; 32847-249; 27926-264; 30136-50; 29453-420; 24515-360; 24515-359; 24515-357; 34509-1; 24515-356; 29279-324; 24515-338; 34300-74; 34300-75; 32317-421. 

Tevens deel ik mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 

21501-08-617; 31209-183; 33576-68; 29683-209; 29683-210; 33979-121; 24587-642. 

Op verzoek van de D66-fractie benoem ik: 

 • -in de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het lid Van Meenen tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Sjoerdsma; 

 • -in de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het lid Van Veldhoven tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Pechtold. 

Op verzoek van de PvdA-fractie benoem ik: 

 • -in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Brouwer tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature; 

 • -in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie het lid Brouwer tot lid in de bestaande vacature in plaats van het lid Volp; 

 • -in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid Brouwer tot lid in de bestaande vacature; 

 • -in de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties het lid Brouwer tot lid in de bestaande vacature; 

 • -in de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst het lid Brouwer tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

 • -het VAO Armoede- en schuldenbeleid, met als eerste spreker het lid Koser Kaya namens D66; 

 • -het VAO Regeldruk care, met als eerste spreker het lid Agema namens de PVV. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van na het reces: 

 • -het VSO over de hernieuwde voorhang van het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (30826, nr. 45), met als eerste spreker het lid Dijkgraaf namens de SGP; 

 • -het VAO Textiel en conflictmineralen, met als eerste spreker het lid Van Laar van de PvdA. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Voorzitter. Mede namens mevrouw Thieme vraag ik een debat aan naar aanleiding van berichten dat op basis van onderzoek van het RIVM is aangetoond dat intensieve veehouderij ongezond is voor direct omwonenden. Wij zouden dat debat willen voeren met de staatssecretaris van Economische Zaken. 

Mevrouw Lodders (VVD):

Misschien is het goed om eerst het kabinet te verzoeken om de onderzoeken naar de Kamer te sturen en vervolgens een kabinetsreactie op te stellen. Wij spreken onze steun uit voor een debat daarna, maar niet nadat een kabinetsreactie is ontvangen. 

De heer Van Dekken (PvdA):

Een ernstige kwestie. Steun voor een debat. 

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Zeker een ernstige kwestie. Steun voor een debat, maar het is ook zeer belangrijk dat die rapporten naar de Kamer komen. 

De heer Geurts (CDA):

Graag de rapporten naar de Kamer, inclusief een appreciatie van het kabinet. Daarna geven wij zeker steun voor een debat. 

Mevrouw Thieme (PvdD):

De heer Grashoff heeft het debat mede namens ons aangevraagd, maar wij zouden graag de minister van Volksgezondheid erbij willen hebben, aangezien het hier gaat om volksgezondheidsrisico's. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun voor de aanvraag, inclusief de rapporten met een beleidsreactie naar de Kamer. 

De heer Van Gerven (SP):

Steun voor alles … 

De voorzitter:

Voor alles? 

De heer Van Gerven (SP):

Nou, niet voor alles. 

De voorzitter:

Dat zei u. 

De heer Van Gerven (SP):

Dat gaat wat ver. Ik steun ook het verzoek om de minister van Volksgezondheid erbij te halen. Het gaat om beide ministeries. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ik steun het debat en ook de brief en de rapporten. Ik kan mij voorstellen dat de minister van Volksgezondheid aanwezig is, maar het is uiteindelijk aan het kabinet wie het afvaardigt. Als het alleen de staatssecretaris van EZ is, zou dat wat mij betreft ook prima zijn. 

De voorzitter:

Mijnheer Grashoff, u hebt een meerderheid voor het houden van een debat. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Stelt u ook een meerderheid vast voor het uitnodigen van de minister van VWS daarbij? 

De voorzitter:

Ik vraag expliciet of dat het geval is. 

De heer Van Dekken (PvdA):

Het is inderdaad zo dat het kabinet gaat over zijn afvaardiging. Wij hebben helemaal geen bezwaar tegen de aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid. 

De voorzitter:

Dat beschouw ik het als steun. 

Mevrouw Lodders (VVD):

Het kabinet gaat over de afvaardiging. Ik kan mij ook voorstellen dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aanwezig is. 

De heer Geurts (CDA):

Het kabinet gaat over zijn afvaardiging. Wij moeten het laten afhangen van wie die brief ondertekent en van wie verantwoordelijk is voor die brief. Op basis daarvan kunnen wij het bepalen. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan mevrouw Keijzer. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Voorzitter. Toen u dinsdag het VAO Jeugdhulp op de agenda zette, ben ik meteen naar voren gelopen om te zeggen dat ik nog wacht op een brief van de staatssecretaris over de meervoudig gehandicapte kinderen die de Wlz niet meer in komen. Tijdens het AO zegde de staatssecretaris dat toe. Toen heb ik "klasse" gezegd, maar ik heb de brief nog steeds niet gezien, terwijl ik die wel graag wil hebben. Vanavond om 10.00 uur is dat VAO. Als de staatssecretaris een brief stuurt die stemt tot tevredenheid, scheelt dat weer een motie. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Ik geef het woord aan de heer Amhaouch van de CDA-fractie. 

De heer Amhaouch (CDA):

Voorzitter. Op de stemmingslijst van vandaag staat onder punt 24 de brief van de Eerste en Tweede Kamer over het instellen van een staatscommissie. Mede namens SP, PVV, ChristenUnie en SGP vraagt het CDA om eerst een inhoudelijk debat in de Tweede Kamer te voeren, alvorens dit in stemming te brengen. Het debat is wel gevoerd in de Eerste Kamer, maar nog niet in de Tweede Kamer. 

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Het instellen van een staatscommissie is heel erg belangrijk. Als collega's er behoefte aan hebben om hierover te debatteren, dan steunt D66 zo'n debat. 

De heer Zijlstra (VVD):

Dat wordt interessant. Wij gaan dan een debat met elkaar voeren, terwijl in een commissie al is gedebatteerd over de standpunten van partijen. Die standpunten liggen nu voor. Ben je voor of tegen de instelling van een staatscommissie? Dan is er duidelijkheid. Het lijkt mij totaal overbodig om daar voor de zoveelste keer nog eens uitgebreid over te debatteren. Als partijen het niet willen, wees dan gewoon duidelijk en stem gezellig tegen, maar ga niet het proces nog verder in de wielen rijden. 

De voorzitter:

Mijnheer Segers, dit verzoek is mede namens u gedaan. 

De heer Klein (Klein):

Steun voor het verzoek. 

Mevrouw Fokke (PvdA):

Het is inderdaad heel erg belangrijk om een staatscommissie in te stellen. Daarom hebben we het heel zorgvuldig gedaan. We hebben er verschillende malen overleg over gehad. Het begint erop te lijken dat we al een duimendik rapport gaan krijgen over het instellen van de staatscommissie. Ik denk dat een debat hieraan niets zal toevoegen, dus geen steun voor het debat. Stem dan inderdaad gewoon tegen. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Het probleem is natuurlijk altijd dat wat de een heel uitgebreid vindt, de ander toch nog onbevredigend kan vinden. Kennelijk is dat bij de CDA-fractie het geval. Ik vind dat als het CDA daar behoefte aan heeft, er gelegenheid moet zijn om daarover te debatteren. 

De voorzitter:

Mijnheer Amhaouch, er is geen meerderheid voor een apart debat over het voorstel van de commissie voor Binnenlandse Zaken. 

De heer Amhaouch (CDA):

Wij vinden het heel vreemd dat de Eerste Kamer er wel inhoudelijk over debatteert en dat wij het afdoen met een gesprek met de Huishoudelijke Commissie van de Eerste Kamer. Wij vinden dat een gemiste kans. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Er is wel steun van minimaal 30 leden. Mijn voorstel zou zijn om het op de lijst van dertigledendebatten te zetten en nog niet te stemmen totdat dat debat is geweest. 

De voorzitter:

We zullen dit verzoek toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten. Bij de stemmingen zal er een meerderheid moeten zijn voor het wel of niet doorgaan van de stemmingen. 30 leden kunnen niet beslissen om die stemmingen niet te laten doorgaan. Dat moet echt bij de stemmingen aan de orde worden gesteld. 

De heer Zijlstra (VVD):

Exact, voorzitter. Er worden eigenlijk twee verzoeken gedaan. Het eerste is feitelijk een verkapt verzoek om uitstel van stemmingen. In Amerika hebben ze een mooi woord, filibustering, voor wat deze partijen kennelijk willen. Wees een man of een vrouw, geef gewoon duidelijkheid of je voor of tegen bent en houd op met dit proces. 

De heer Amhaouch (CDA):

Ik mag nooit Engelse termen gebruiken, heb ik altijd geleerd. 

De voorzitter:

O ja? U mag gaan zitten. Voor de helderheid: straks bij de stemmingen kan om uitstel worden gevraagd; een stemverklaring kan ook. We zullen het zien. We zijn aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Voorzitter: Maij