Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 73

73 Stemmingen moties Spoor

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Spoor,

te weten:

  • -de motie-De Boer over een zo efficiënt mogelijke benutten van de ruimte voor het spoorgoederenvervoer (29984, nr. 675);

  • -de motie-Van Veldhoven/Hoogland over het meenemen van een fiets in de Intercity Direct (29984, nr. 676);

  • -de motie-Cegerek over de overschrijdingen van de Wet basisnet (29984, nr. 677);

  • -de motie-Cegerek over onderzoek naar het vervoer van gevaarlijke stoffen over water (29984, nr. 678);

  • -de motie-Van Helvert over voorkomen van trillingshinder en trillingsschade (29984, nr. 679);

  • -de motie-Van Tongeren over uitbreiding van het treinnachtnet (29984, nr. 682);

  • -de motie-Houwers over de kosten van het van deur tot deur reizen (29984, nr. 683).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Houwers stel ik voor, zijn motie (29984, nr. 683) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Veldhoven/Hoogland (29984, nr. 676) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Veldhoven, Hoogland en Van Tongeren, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het op dit moment niet is toegestaan een fiets mee te nemen in de Intercity direct;

overwegende dat in de hsl-concessie een expliciete verplichting voor een onderzoek naar de mogelijkheden tot het meenemen van een fiets in de Intercity direct is opgenomen, maar dit onderzoek nooit heeft plaatsgevonden;

verzoekt de regering, de concessie te handhaven en de NS te laten onderzoeken hoe een fiets meegenomen kan worden in de Intercity Direct, en de Kamer hierover voor het einde van 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 684, was nr. 676 (29984).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-De Boer over een zo efficiënt mogelijke benutten van de ruimte voor het spoorgoederenvervoer (29984, nr. 675).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Veldhoven c.s. over het meenemen van een fiets in de Intercity Direct (29984, nr. 684, was nr. 676).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cegerek over de overschrijdingen van de Wet basisnet (29984, nr. 677).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cegerek over onderzoek naar het vervoer van gevaarlijke stoffen over water (29984, nr. 678).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Helvert over voorkomen van trillingshinder en trillingsschade (29984, nr. 679).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren over uitbreiding van het treinnachtnet (29984, nr. 682).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.