Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 92

92 Stemming motie Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen,

te weten:

  • -de motie-Albert de Vries c.s. over maatwerkhuren voor aangepaste woningen (32847, nr. 232).

(Zie vergadering van 31 mei 2016.)

De voorzitter:

De motie-Albert de Vries c.s. (32847, nr. 232) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Albert de Vries en Ronnes, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat passend toewijzen helpt om te voorkomen dat huishoudens een onevenredig groot deel van hun inkomen aan wonen moeten besteden;

constaterende dat zorgwoningen door de aangebrachte voorzieningen vaak duurder zijn en dat hier in het woningwaarderingsstelsel en de huurtoeslag speciale regelingen voor zijn;

constaterende dat verhuurders moeite hebben met het verhuren van zorgwoningen volgens de regels van passend toewijzen;

overwegende dat passend toewijzen niet tot gevolg mag hebben dat huishoudens met lage inkomens met een ondersteuningsbehoefte worden uitgesloten van aangepaste of geclusterde woningen en daardoor gedwongen worden te kiezen voor intramurale zorg;

verzoekt de regering, met de betrokken woningcorporaties en zorginstellingen afspraken te maken om ervoor te zorgen dat huishoudens met lage inkomens en een ondersteuningsbehoefte toegang hebben tot aangepaste woningen met huurkosten die passen bij hun inkomen, en de Kamer voor 1 oktober 2016 over de gemaakte afspraken te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 259, was nr. 232 (32847).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Albert de Vries/Ronnes over maatwerkhuren voor aangepaste woningen (32847, nr. 259, was nr. 232).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.