Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 7 juni 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 11 juni

14.00 uur

Woensdag 12 juni

10.15 uur

Donderdag 13 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bijensterfte

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar moties op stuk nrs. 147, 148, 149 en 150 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

27 858, nr. 147 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over een volledig nationaal moratorium

27 858, nr. 148 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over een gebruiksverbod op een drietal bestrijdingsmiddelen

27 858, nr. 149 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over een verbod in de sierbloemen- en bollenteelt

27 858, nr. 150 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over opheffing van het gebruiksverbod voor nu uitgezonderde gewassen

27 858, nr. 151

– de motie-Ouwehand over verkoop aan particulieren

27 858, nr. 152

– de motie-Ouwehand over een preregistratietoets op waterkwaliteitsdoelstellingen

27 858, nr. 153

– de motie-Van Gerven over een onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in de mens

27 858, nr. 154

– de motie-Van Gerven over opschorting van toelating van voor bijen schadelijke stoffen

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toezicht woningcorporaties

29 453, nr. 311

– de motie-Verhoeven over scheiding tussen het volkshuisvestelijke beleid en het financieel toezicht

29 453, nr. 312

– de motie-Paulus Jansen c.s. over waarborgen voor onafhankelijk toezicht

29 453, nr. 313

– de motie-Paulus Jansen over de grondslagen voor vastgoedwaardering

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid

32 757, nr. 65

– de motie-De Graaf over stoppen met dure energiebesparende maatregelen

32 757, nr. 66

– de motie-Paulus Jansen/Voortman over cofinanciering van het KCAF

32 757, nr. 67

– de motie-Albert de Vries over financieringsproblemen bij de funderingsproblematiek

32 757, nr. 68 (ingetrokken)

– de motie-Van Veldhoven over het energiebesparingsfonds

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO inzake de inwerkingtreding wetsvoorstel overhevelen buitenonderhoud primair onderwijs

31 293, nr. 164

– de motie-Van Meenen over inwerkingtreding per 1 januari 2014

31 293, nr. 165 (ingetrokken)

– de motie-Beertema over overheveling van het onderwijshuisvestingsbudget

31 293, nr. 166

– de motie-Rog over het beheer van de middelen voor buitenonderhoud

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pesten

De Voorzitter: mw. Bergkamp trekt haar motie op stuk nr. 59 in.

29 240, nr. 54

– de motie-Beertema over een wettelijke mogelijkheid om pesters van school te verwijderen

29 240, nr. 55

– de motie-Beertema over de reboundschool als regulier onderwijs

29 240, nr. 56

– de motie-Beertema over vervallen van de aannemingsplicht

29 240, nr. 57

– de motie-Smaling/Rog over een inventarisatie van succesbepalende factoren

29 240, nr. 58

– de motie-Bergkamp over aantonen van een sociaal veilige omgeving

29 240, nr. 59 (ingetrokken)

– de motie-Bergkamp over verplichting tot een sociaal veilige omgeving

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

32 043, nr. 161

– de motie-Ulenbelt over de pensioenregeling bij Shell Nederland

32 043, nr. 162

– de motie-Omtzigt/Krol over het beloningsbeleid van pensioenfondsen

32 043, nr. 163

– de motie-Omtzigt c.s. over inzicht in de kosten van pensioenfondsen

32 043, nr. 164

– de motie-Krol over het niet laten doorgaan van de generieke korting

32 043, nr. 165

– de motie-Van Weyenberg over het plan van een aantal politieke jongerenorganisaties

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Preventiebeleid

De Voorzitter: mw. Pia Dijkstra verzoekt haar motie op stuk nr. 73 aan te houden en dhr. Van Gerven zijn motie op stuk nr. 89.

Mw. Voortman wenst haar motie op stuk nr. 82 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 793, nr. 72

– de motie-Pia Dijkstra c.s. over sectorbrede afspraken over zoutreductie

32 793, nr. 73 (aangehouden)

– de motie-Pia Dijkstra/Bruins Slot over een ambassadeur preventie

32 793, nr. 74

– de motie-Pia Dijkstra/Bruins Slot over een visie met afrekenbare gezondheidsdoelen

32 793, nr. 75

– de motie-Ouwehand over speelnatuur en groene schoolpleinen

32 793, nr. 76

– de motie-Ouwehand/Voortman over 100% groene schoolpleinen

32 793, nr. 77

– de motie-Ouwehand over een streefpercentage voor groene schoolpleinen en speelnatuur

32 793, nr. 78

– de motie-Ouwehand over de groennorm van de Verenigde Naties

32 793, nr. 79

– de motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra over oprichting van een preventiefonds

32 793, nr. 80

– de motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra over regelgeving die preventie bevordert

32 793, nr. 81 (aangehouden)

– de motie-Bruins Slot over bindende afspraken over kidsmarketing

32 793, nr. 82 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Voortman/Wolbert over de kosten voor tolken

32 793, nr. 83 (ingetrokken)

– de motie-Voortman over een reactie op het KPMG-rapport

32 793, nr. 84

– de motie-Voortman over de hoeveelheid groen in stedelijke gebieden

32 793, nr. 85

– de motie-Dik-Faber over een nieuwe Schijf van Vijf

32 793, nr. 86

– de motie-Dik-Faber over de verkoop van energiedrankjes aan kinderen

32 793, nr. 87

– de motie-Dik-Faber over de voordelen van borstvoeding

32 793, nr. 88

– de motie-Wolbert over verbinding Wpg en tegengaan sociaaleconomische gezondheidsverschillen

32 793, nr. 89 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven/Leijten over verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 614, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij de EU-voorstellen voor een verordening Slimme Grenzen, COM (2013) 95, 96, 97

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemmingen

10a. Stemmingen in verband met:

33 493

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

33 493 (bijgewerkt t/m amendement nr. 24)

– artikel I, aanhef

– nader gewijzigd amendement Leegte (15,I)

– onderdeel A

– onderdelen B en C

– amendement Klever (8,I)

– onderdeel D

– onderdelen E en F

– amendement Klever (8,II)(invoegen onderdelen Fa t/m Fc)

– amendement Jan Vos (16)

– onderdeel G

– onderdelen H en I

– amendement Klever (8,III)

  • Indien 8 verworpen:

  • – amendement Paulus Jansen (12)

  • Indien 8 verworpen:

  • – amendement Ouwehand (7)(invoegen onderdeel Da)

– onderdeel J

– amendement Klever (17,I)

– onderdeel K

– amendement Klever (17,II)

– onderdeel L

– onderdelen M en N

– amendement Leegte (9,I)(invoegen onderdeel Naa)

– onderdeel Na

– amendement Klever (8,IV)(invoegen onderdeel Na)

– onderdeel O

– artikel I

– artikel II, aanhef

– nader gewijzigd amendement Leegte (15,II)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m D

– nader gewijzigd amendement Paulus Jansen (24)

– onderdeel E

– onderdelen F t/m I

– amendement Leegte (9,II)(invoegen onderdeel Ia)

– onderdeel J

– amendement Klever (17,III)

– onderdeel K

– amendement Klever (17,IV)

– onderdeel L

– artikel II

– artikel III

– amendement Klever (8,V)

– artikel IV

– artikel V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet

33 493, nr. 18

– de motie-Paulus Jansen over een voorstel voor de schaalgrootte en gebiedsafbakening bij regionale netbeheerders

33 493, nr. 19

– de motie-Paulus Jansen over een evaluatie van uitgangspunten voor de berekening van het toelaatbaar rendement

33 493, nr. 20 (ingetrokken)

– de motie-Leegte over een verduidelijking van de definities van «verbinding» en «installatie»

33 493, nr. 21

– de motie-Agnes Mulder/Van Veldhoven over een langetermijnvisie op energiebelasting

33 493, nr. 22 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven over het vrijstellen van het producententarief van particuliere groene stroom

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Grondstoffen en afval

De Voorzitter: mw. Fokke verzoekt haar motie op stuk nr. 143 aan te houden. Mw. Dik-Faber wenst haar moties op stuk nrs. 137 en 139 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 872, nr. 135 (aangehouden)

– de motie-Agnes Mulder/Fokke over een voorlichtingscampagne over microplastics

30 872, nr. 136

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over een eenduidige Europese implementatie van de EVOA-richtlijnen

30 872, nr. 137 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Dik-Faber c.s. over producentenverantwoordelijkheid

30 872, nr. 138

– de motie-Dik-Faber c.s. over het percentage recyclaat in petflessen

30 872, nr. 139 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Dik-Faber c.s. over nasortering van restafval

30 872, nr. 140

– de motie-Van Gerven over biologisch afbreekbare plastics

30 872, nr. 141

– de motie-Van Gerven over onafhankelijke controle

30 872, nr. 142

– de motie-Van Gerven over opruimen van de plastic soep en kunststof restanten

30 872, nr. 143 (aangehouden)

– de motie-Fokke/Agnes Mulder over een voorlichtingscampagne over het vermijden van microplastics

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

33 652, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het aanwijzen van het Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS) als groot project

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu te besluiten en het Spoorbeveiligingssysteem ERTMS aan te wijzen als groot project.

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

33 490

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden

33 490 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, onderdelen A t/m D

– amendement Ouwehand (8)(invoegen onderdeel Da)

  • Indien 8 verworpen:

  • – amendement Ouwehand (7)(invoegen onderdeel Da)

– onderdelen E t/m M

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De Voorzitter: mw. Dikkers verzoekt haar motie op stuk nr. 13 aan te houden.

33 490, nr. 10 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over verkoop vanachter de toonbank

33 490, nr. 11

– de motie-Ouwehand over actief communiceren over de risico’s

33 490, nr. 12

– de motie-Ouwehand over geen particulier gebruik van muizengif

33 490, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Dikkers over de beroeps- en bezwaarprocedure

33 490, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Lodders over onderzoek naar de kwaliteit van het Ctgb

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

30 538

Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers

30 538 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikelen I en II

– amendement Schouw (16)(invoegen artikel IIa)

– artikelen III en IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

33 344

Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Telecommunicatie

24 095, nr. 346

– de motie-Klever/Gesthuizen over een verplichte compensatieregeling na vier uur storing

24 095, nr. 347

– de motie-Klever over het veroorzakersprincipe in de compensatieregeling

24 095, nr. 348

– de motie-Gesthuizen/Oosenbrug over consumenten verplicht waarschuwen bij overschrijding van de databundel

24 095, nr. 349 (ingetrokken)

– de motie-Schouw/Verhoeven over een CBP-advies over impliciete toestemming voor cookies

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het Masterplan DJI 2013–2018

24 587, nr. 512

– de motie-Kooiman c.s. over het intrekken van het Masterplan DJI 2013–2018

24 587, nr. 513

– de motie-Helder over het in stand houden van het oorlogsmonument Oranjehotel

24 587, nr. 514

– de motie-Van der Steur/Marcouch over de nadere uitwerking van het Masterplan DJI

24 587, nr. 515

– de motie-Van der Steur/Marcouch over werk in detentie

24 587, nr. 516

– de motie-Van Toorenburg c.s. over het in acht nemen van artikel 100 van de European Prison Rules

24 587, nr. 517

– de motie-Van Toorenburg c.s. over het doorlopen van het sociaal plan tot 2018

24 587, nr. 518

– de motie-Schouw c.s. over het heroverwegen van de voorgenomen sluiting van de inrichtingen Oldenkotte en Veldzicht

24 587, nr. 519

– de motie-Van Tongeren over initiatieven voor een gereguleerde productie en verkoop van softdrugsproducten

24 587, nr. 520

– de motie-Van Tongeren c.s. over een plan van aanpak voor de uitbreiding van elektronische detentie

24 587, nr. 521

– de motie-Klein/Van Toorenburg over in het sociaal plan rekening houden met de problematiek van 50-plussers

24 587, nr. 522

– de motie-Segers c.s. over herziening Masterplan DJI met speciale aandacht voor kwetsbare regio's

24 587, nr. 523

– de motie-Segers c.s. over de mogelijkheid van gedetineerdenbegeleiding in niet-zorggerelateerde concepten

24 587, nr. 524

– de motie-Segers c.s. over het in stand houden van een categorale opvang voor meisjes

24 587, nr. 525

– de motie-Van der Staaij c.s. over waarborgen dat er geen heenzendingen zullen plaatsvinden

24 587, nr. 526

– de motie-Van der Staaij c.s. over het maximaal ruimte bieden aan vrijwilligerswerk

24 587, nr. 527

– de motie-Marcouch/Van der Steur over een sociaal plan voor de medewerkers van de Oldenkotte en 2landen

24 587, nr. 528

– de motie-Marcouch/Van der Steur over het bieden van meer ruimte aan professionals

20. Dertigledendebat over Syrië en het opheffen van het wapenembargo met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

21. VAO Raad Buitenlandse Zaken/Handel (AO d.d. 6/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

22. VAO «Leegstand woningen en kantoren» (AO d.d. 05/06 ) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Macrodoelmatigheid in het onderwijs (AO d.d. 6/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

24. VAO Popmuziek (AO d.d. 05/06 ) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO WWB-onderwerpen (AO d.d. 05/06 ) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 417, nr. 23

26. Burgerinitiatief «Sloop de muur, sancties tegen Israël» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

33 426

27. Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen (re- en dupliek)

33 558

28. Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20.))

33 553

29. Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel)

33 316

30. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken

33 360

31. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis

32 402

32. Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

33 423

33. Regels tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65) (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief)

33 286

34. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

33 422

35. Implementatie van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PbEU L 294)

Langetermijnagenda

18, 19 en 20 juni (week 25)

– VAO Merenregio (AO d.d. 24/04)

– VAO Beleidsnota «Wat de wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen» (AO d.d. 23/5 en 29/5)

– VAO Parlementair onderzoek «Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid» (AO d.d. 30/05)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 30/5)

– VAO Totaalbeeld jaarwisseling 2012–2013 (AO d.d. 05/06)

– VSO Vaste Boekenprijs

33 541 (Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren)

33 610 (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) (plenaire afronding, inclusief stemmingen (WGO op 17 juni)

33 440 (R1990) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart) (na ontvangst van een nota van wijziging)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting)

– Debat over de Fyra (Van Tongeren) (staatssecretaris I&M, minister Fin + minister I&M)

33 352 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden)

33 537 (Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht)

– Plenaire afronding notaoverleg langdurige zorg

33 329 (Wijziging van de Wet op de naburige rechten i.v.m. betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten)

33 446 (R1992) (Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling)

33 520 (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten)

33 258 (Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

25, 26 en 27 juni (week 26)

– Debat over de agenda van Europese Top (26 juni)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 BW i.v.m. het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering i.v.m. het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie)

33 486 (Goedkeuring van het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru)

33 239 (Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg)

– Rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen (debat met de commissie)

2, 3 en 4 juli (week 27)

– Voorjaarsnota 2013

– Debat over het verslag van de Europese Top (2 juli)

– Suppletoire begrotingen n.a.v. de Voorjaarsnota 2013

zomerreces: 5 juli t/m 2 september 2013

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 3/4)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden) (na ontvangst van regeringsstandpunt)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 459 (Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 127 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid) (derde termijn) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 324 (Wet lokaal spoor) (commissie brengt nader verslag uit)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidsstraf ontlopen (Recourt) (staatssecretaris V&J)

2. Debat over de derivatenposities van (semi-)publieke instellingen (Omtzigt) (minister Fin + minister BZK)

3. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J)

4. Debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

5. Debat over de brief van de staatssecretaris V&J over het rapport van de Taskforce TBS en het bericht dat «mogelijk 111 TBS-ers vrij komen» (Helder)

6. Debat over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

7. Debat over het bericht «Gebrek aan dagbesteding schaadt gezondheid asielzoeker» (Voortman) (staatssecretaris V&J)

8. Debat over de beperkte daling van het aantal gevaarlijke chemische bedrijven onder verscherpt toezicht (Van Tongeren) (staatssecretaris I&M)

9. Debat over het bericht dat de filmtop nog geen resultaat heeft opgeleverd (Bergkamp) (minister OCW + minister EZ) (voorafgegaan door een brief)

10. Debat over privéklinieken in de Geestelijke gezondheidszorg en marktwerking (Leijten) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

11. Debat over de studie naar extra hypotheek betalingen en hogere winsten van banken (Monasch) (minister W&R + minister Fin + minister EZ)

12. Debat over de fraude met toeslagen (Neppérus) (staatssecretaris Financiën, ministers SZW en BZK) (voorafgegaan door een brief)

13. Debat over spoorveiligheid bij vervoer van gevaarlijke stoffen

(Van Veldhoven) (staatssecretaris I&M)

14. Debat over het bericht «In deel Schilderswijk is sharia wet» (Van Klaveren) (ministers SZW, V&J en BZK) (voorafgegaan door een brief)

15. Debat over de behoefte aan extra capaciteit voor de bestrijding van drugshandel en straatoverlast in Maastricht (Berndsen-Jansen) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

16. Debat over de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie (Oskam) (minister V&J)

17. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (staatssecretaris EZ + minister van BuHa-OS)

18. Debat over het bericht dat het IMF toegeeft fouten te hebben gemaakt bij de redding van Griekenland (Van Hijum) (minister Fin)

1. Dertigledendebat over het opzeggen van het belastingverdrag door Mongolië (Omtzigt) (staatssecretaris Fin)

2. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (voorafgegaan door een brief) (minister SZW + minister V&J + minister-president)

3. Interpellatie-Leijten over de nieuwe aandeelhouders bij het Slotervaartziekenhuis en de gevolgen daarvan voor de continuïteit van het ziekenhuis (minister VWS)

4. Dertigledendebat over het bericht «Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië in ons land» (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J en minister BuZa)

5. Dertigledendebat over het bericht dat kleine scholen subsidie in moeten leveren (Rog) (minister OCW)

6. Dertigledendebat over het ongewenst uitdijen van de overheid (Schouw) (minister W&R + minister EZ) (voorafgegaan door een brief)

7. Dertigledendebat over het bericht dat ING en ABN Amro genoemd staan in «offshore-leaks» (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door een brief)

8. Dertigledendebat over de kosten van de bezuiniging op de thuiszorg van 800 miljoen (Leijten) (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

9. Dertigledendebat over de toekomst van de CO2 emissiehandel en het Europese klimaatbeleid (Van Veldhoven) (minister EZ + staatssecretaris I&M) (voorafgegaan door een brief)

10. Dertigledendebat over het bericht dat de Europese Unie 11 miljard onmiddellijk nodig heeft voor zijn begroting (Omtzigt) (minister BuZa) (voorafgegaan door een brief)

11. Dertigledendebat over schaliegas (Van Tongeren) (minister EZ)

12. Dertigledendebat over het bericht over alarmnummer 112 (Bontes) (minister V&J)

13. Dertigledendebat over het voortbestaan van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis (Van Gerven) (minister van VWS)

14. Dertigledendebat over de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland (Van Klaveren) (minister BZK)

15. Dertigledendebat over het bericht dat de minister voor Wonen en Rijksdienst corporaties aan banden gaat leggen (Knops) (voorafgegaan door een brief)

16. Dertigledendebat over het rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over vreemdelingendetentie (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J) (voorafgegaan door een brief)

17. Dertigledendebat over de aanbevelingen van de Europese commissie voor Nederland om miljarden extra te bezuinigen (Tony van Dijck) (MP en minister Financiën) (voorafgegaan door een brief)

18. Dertigledendebat over het bericht dat de consument een fortuin moet gaan betalen voor windmolens op zee (Klever) (minister EZ)

19. Dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren (Graus) (minister V&J + staatssecretaris EZ)

20. Dertigledendebat over het bericht dat patiënten zorg mijden door de crisis (Leijten) (minister VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 10 juni van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Langdurige zorg

Maandag 17 juni van 11.00 tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota patiëntveiligheid (33 497)

Maandag 17 juni van 12.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) (33 610)

Maandag 24 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Maandag 1 juli van 18.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over duurzame Gewasbescherming

Maandag 9 september van 11.15 tot 16.15 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) (33 632)

Maandag 28 oktober 2013 van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 4 november 2013 van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2014

Maandag 25 november van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport (MIRT)

Recesperiodes

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015