32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN BRUINS SLOT

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor een succesvol Nationaal Programma Preventie een stip op de horizon noodzakelijk is, maar dat een langetermijnvisie tot 2025 ontbreekt;

verzoekt de regering, in overleg met veldpartijen een visie te formuleren met afrekenbare gezondheidsdoelen en een nulmeting op ten minste de terreinen hart- en vaatziekten, diabetes, overgewicht, roken, drinken, depressie en bewegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra

Bruins Slot

Naar boven