32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 82 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor een goede behandelrelatie van belang is dat de zorgverlener en patiënt elkaar goed kunnen begrijpen;

overwegende dat in sommige complexe medische situaties het taalniveau van de patiënt onvoldoende toereikend is om ervoor te zorgen dat de zorgverlener en de patiënt elkaar kunnen begrijpen;

overwegende dat de privacy van een patiënt in de weg kan staan aan het gebruik van niet-professionele tolken, zoals een ouder, kind, familielid of vriend, en dat een professionele tolk is aangewezen;

verzoekt de regering, te onderzoeken welk kostenbeslag een financiële regeling voor de vergoeding van de inzet van tolken zal hebben voor uitsluitend die situaties waarin:

  • de patiënt onvoldoende Nederlands spreekt;

  • de aard van de zorgvraag een professionele tolk vereist;

  • de patiënt aantoonbaar geen professionele tolk kan betalen;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover bij de begroting voor 2014 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Naar boven