33 490 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 5 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebruik van gifstoffen altijd risico’s met zich brengt voor mens, dier en milieu;

verzoekt de regering, actief te communiceren over de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden middels een voorlichtingscampagne aan particulieren, gemeenten en terreinbeheerders, bedrijven en agrariërs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven