24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 527 MOTIE VAN DE LEDEN MARCOUCH EN VAN DER STEUR

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Masterplan DJI 2013–2018 voorstellen zijn opgenomen die moeten leiden tot sluiting van twee private forensisch psychiatrische centra, te weten de Oldenkotte en 2landen;

van mening dat de regering gezien de aard van de relatie met deze twee centra en gezien het voornemen tot sluiting daarvan, een rol moet hebben om de sociale gevolgen van deze sluitingen op te vangen;

constaterende dat voor het personeel dat getroffen wordt door de sluiting van deze fpc's geen voorziening is opgenomen in het sociaal flankerend beleid;

verzoekt de regering, met GGZ Nederland in overleg te treden om te komen tot afspraken over een sociaal plan voor de medewerkers van de Oldenkotte en 2landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marcouch

Van der Steur

Naar boven