30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 141 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 5 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken controlerende en monitorende taken uitoefent die grote consequenties hebben voor het slagen van het afvalbeleid, maar een privaat gefinancierd orgaan is dat voor 100% gefinancierd wordt door de verpakkende industrie waarop het moet toezien en die het moet monitoren;

van mening dat elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen moet worden en de bescherming van natuur, milieu en volksgezondheid altijd voorop moet staan;

verzoekt de regering, een einde te maken aan de huidige opzet waarin het Kennisinstituut zijn controlerende taken uitvoert en deze taken terug te nemen en onafhankelijk te organiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven