33 614 EU-voorstellen: Slimme Grenzen COM (2013) 95, 96 en 97

Nr. 2 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2013

Hierbij meld ik u dat de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft geadviseerd het parlementair behandelvoorbehoud, zoals vastgelegd bij de EU-voorstellen voor een verordening Slimme Grenzen, COM (2013) 95, 96, 97 (Kamerstuk 33 614, nr. 1), met de volgende afspraken formeel te beëindigen:

 • 1. De Tweede Kamer wordt voorafgaand aan alle verschillende beslismomenten (juridisch, technisch, financieel) tijdig geïnformeerd zodat hierover eventueel nog een debat kan plaatsvinden met de Kamer;

 • 2. Het kabinet zal zich in Brussel inzetten om op Raadsniveau tussen elk van de verschillende beslismomenten een go – no-go moment in te bouwen.

 • 3. Gedurende de onderhandelingen in Raadswerkgroep, SCIFA, COREPER en Raad wordt de Tweede Kamer schriftelijk op de hoogte gehouden van de conceptstandpunten die overeengekomen worden met een waardering van het kabinet, zowel in eerste als in tweede lezing, onder andere op de punten:

  • a. Kosten

  • b. Koppelen van systemen

  • c. Toegang van handhaving en opsporingsautoriteiten

  • d. Gezamenlijk invoeren van RTP en EES

  • e. Punten die van invloed zijn op de uitvoerbaarheid voor lidstaten.

 • 4. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de quick-scan naar de kosten en de baten van de EU-voorstellen over Slimme Grenzen.

De vastgestelde afspraken zijn in bijgaande conceptbrief aan de regering vastgelegd1.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en de bijgaande conceptbrief ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Knops


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven