33 652 Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS)

Nr.1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 mei 2013

Hierbij laat ik u weten dat de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer wenst voor te stellen de invoering van het spoorbeveiligingssysteem ERTMS («European Rail Traffic Management System») op het Nederlandse spoornet aan te wijzen als groot project, zoals bedoeld in de Regeling Grote Projecten (Kamerstuk 30 351, nr. 3).

Ter toelichting: het huidige kabinet heeft besloten tot gefaseerde invoering van ERTMS in Nederland vanaf 2016, zoals met de zogeheten «Startbeslissing» van 13 februari 2013 door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer is medegedeeld (Kamerstuk 29 984, nr. 385). De staatssecretaris heeft hiervoor tot en met 2028 voorlopig een budget van € 2 miljard gereserveerd (Kamerstuk 29 893, nr. 143).

De commissie heeft over het voorstel tot aanwijzing van de invoering van ERTMS als groot project, conform de Regeling Grote Projecten advies gevraagd aan de commissie voor de Rijksuitgaven (zie bijlage 1).

De commissie voor de Rijksuitgaven deelt de mening van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu dat dit in technisch en organisatorisch opzicht complexe project met substantiële financiële gevolgen een grotere en meer structurele aandacht van de Tweede Kamer verdient, met periodieke en op maat gesneden informatie aan de Tweede Kamer, die gecontroleerd is door de departementale Auditdienst.

Het beoogde project voldoet hiermee aan het hoofdcriterium dat de Regeling Grote Projecten stelt aan een nieuw groot project. De commissie voor de Rijksuitgaven stelt tevens vast dat het project voldoet aan de overige zes relevante overwegingen die in artikel 2 van de Regeling zijn geformuleerd.

De commissie voor de Rijksuitgaven geeft een overweging en een advies mee. De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft daar goede nota van genomen. Zij zal deze betrekken bij het opstellen van de uitgangspuntennotitie voor de informatievoorziening aan de Tweede Kamer en het daaropvolgende overleg met de regering daarover.

Het positieve advies van de commissie voor de Rijksuitgaven is bij dit voorstel gevoegd (zie bijlage 2).

Ik verzoek u dit voorstel ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, Paulus Jansen

Bijlage 1 Aan de voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Den Haag, 10 april 2013

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van 10 april 2013 is gesproken over een voorstel van de leden Hoogland en Kuiken (beiden PvdA) om de invoering van het spoorbeveiligingssysteem ERTMS op het Nederlandse spoornet aan te wijzen als groot project.

Dit voorstel is gedaan tegen de achtergrond van een reservering van € 2 miljard tot en met 2028 voor de invoering van ERTMS, zoals door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gemeld op 13 februari 2013 (Kamerstuk 29 984, nr. 385), en de notie dat dit project voldoet aan de overwegingen zoals genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Regeling Grote Projecten.

De commissie heeft besloten om de commissie voor de Rijksuitgaven te verzoeken om advies uit te brengen over dit voorstel, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling Grote Projecten.

Voor uw informatie zijn in de bijlage Kamerstukken ter zake opgenomen1.

De voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, Paulus Jansen

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, Tijdink

Bijlage 2 Aan de voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Den Haag, 10 april 2013

Op 10 april 2013 heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu per brief de commissie voor de Rijksuitgaven advies gevraagd over het voornemen om de Tweede Kamer voor te stellen de invoering van het spoorbeveiligingssysteem ERTMS op het Nederlandse spoornet aan te wijzen als groot project in de zin van de Regeling Grote Projecten van de Tweede Kamer (Kamerstuk 30 351, nr. 3).

In antwoord op uw verzoek laat ik u weten dat de commissie voor de Rijksuitgaven positief adviseert.

De commissie voor de Rijksuitgaven deelt de mening van uw commissie dat dit in technisch en organisatorisch opzicht complexe project met substantiële financiële gevolgen een grotere en meer structurele aandacht van de Tweede Kamer verdient, met periodieke en op maat gesneden informatie aan de Tweede Kamer, die gecontroleerd is door departementale Auditdienst.

Het beoogde project voldoet hiermee aan het hoofdcriterium dat de Regeling Grote Projecten stelt aan een nieuwe groot project. De commissie voor de Rijksuitgaven stelt tevens vast dat het project voldoet aan de overige zes relevante overwegingen die in artikel 2 van de Regeling zijn geformuleerd.

Gelet op het feit dat in het project een gefaseerde aanpak wordt gehanteerd (verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase), geeft de commissie voor de Rijksuitgaven u in overweging gebruik te maken van de mogelijkheden die artikel 11 van de Regeling Grote Projecten en dan met name het vijfde lid u biedt. Concreet wordt u in overweging gegeven om als één van de uitgangspunten voor de parlementaire controle op het groot project te nemen dat de met de staatssecretaris te maken informatieafspraken en de bijbehorende basisrapportage worden geactualiseerd zodra het project overgaat naar een volgende fase. Daarmee kan worden geborgd dat de informatievoorziening per fase aan blijft sluiten bij de informatiebehoefte van de Kamer en de aard van de fase van het project.

Overwegende dat de uitvoering van het project grotendeels buiten het departement plaatsvindt, adviseert de commissie tevens om aan het begin van het traject goede afspraken te maken over de reikwijdte van de departementale accountantscontrole, zodat deze ook ziet op met name de bestedingen, prestaties en het projectbeheer door ProRail en op de invoering van ERTMS in het materieel van de vervoerders.

De commissie voor de Rijksuitgaven geeft uw commissie derhalve in overweging om het voorstel op deze punten aan te passen alvorens het aan de Tweede Kamer voor te leggen, dan wel bij de verdere uitwerking van het groot project hieraan expliciet aandacht te besteden.

De voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Harbers

De griffier van de commissie voor de Rijksuitgaven, Groen


X Noot
1

Kamerstuk 32 707, nrs. 9, 16 en 27, Kamerstuk 29 984, nrs. 334 en 385 en Kamerstuk 29 893, nr. 143.

Naar boven