Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333417 nr. 23

33 417 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 23 VERSLAG OVER HET BURGERINITIATIEF «SLOOP DE MUUR, SANCTIES TEGEN ISRAËL»

Vastgesteld 7 maart 2013

Het burgerinitiatief

Het burgerinitiatief «Sloop de Muur, sancties tegen Israël» is bij brief van 21 januari 2013 ingediend door een voor dit doel opgerichte organisatie. Op 22 januari 2013 hebben vertegenwoordigers van deze organisatie het burgerinitiatief persoonlijk aangeboden aan de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

De indieners verzoeken de Tweede Kamer om de regering te dwingen sancties tegen Israël in te stellen, liefst samen met andere EU landen. Ten minste moet de militaire samenwerking met Israël worden beëindigd en nauwere economische samenwerking worden afgewezen.

Ontvankelijkheid

De commissie heeft onderzocht of het burgerinitatief voldoet aan de voorwaarden die de Kamer heeft gesteld om door haar behandeld te worden, uitmondende in een uitspraak van de Kamer over het verzoek.

Het burgerinitiatief is vergezeld van 64.644 steunbetuigingen. Deze zijn op drie wijzen verzameld: langs digitale weg, door middel van handtekeningenlijsten en door middel van formulieren. De commissie heeft aan de hand van de gebruikelijke steekproef helaas moeten constateren dat met name onder de formulieren zich veel onvolledige steunbetuigingen bevinden, dat wil zeggen niet voorzien van bijvoorbeeld een geboortedatum of handtekening. De commissie heeft echter geen aanleiding om het vermoeden uit te spreken dat het burgerrinitiatief niet is voorzien van de vereiste 40.000 geldige steunbetuigingen.

Op verzoek van de commissie heeft de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken onderzocht of het voorstel van de indieners in de twee jaren voorafgaande aan de indiening van het burgerinitiatief in concluderende zin aan de orde is geweest in de Kamer. Bij brief van 21 februari 2013 heeft de vaste commissie laten weten dat dit naar haar oordeel niet het geval is.

De commissie heeft voorts geconstateerd dat het burgerinitiatief ook aan de overige voorwaarden voldoet.

Zij stelt derhalve voor om het burgerinitiatief ontvankelijk te verklaren.

Behandelingsvoorstel

De commissie stelt voor om dit burgerinitiatief in handen te stellen van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, teneinde, op de wijze die haar goeddunkt, een plenair debat voor te bereiden waarin zal blijken of de Kamer aan het verzoek van de indieners tegemoet wenst te komen.

De voorzitter van de commissie, Neppérus

De griffier van de commissie, Van Dijk