30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 139 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 5 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeentelijke milieustraten die een adequaat voorzieningenniveau bieden, niet meer verplicht zijn restafval naar een sorteerder te sturen;

constaterende dat er geen onafhankelijk bewijs is dat afvoer van restafval naar een sorteerder slechts een beperkte milieuwinst oplevert;

overwegende dat de tarieven van afvalverbrandingsinstallaties over het algemeen lager zijn dan de sorteertarieven, waardoor er geen prikkel is voor gemeenten om restafval te verminderen;

verzoekt de regering, de nieuwe regels voor milieustraten strikt te handhaven en onafhankelijk onderzoek te doen naar de milieuwinst van verplichte nasortering van restafval;

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Gerven

Van Tongeren

Van Veldhoven

Naar boven