29 453 Woningcorporaties

Nr. 313 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minister het vastgoed van woningcorporaties eenduidig wil waarderen;

overwegende dat deze gestandaardiseerde waardering op verschillende manieren kan geschieden, bijvoorbeeld op historische kostprijs, verdienend vermogen of marktprijs;

verzoekt de regering, de voor- en nadelen van de verschillende grondslagen voor vastgoedwaardering voor woningcorporaties aan de Kamer voor te leggen bij de aanbieding van de novelle herzieningswet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Naar boven