30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 136 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA C.S.

Voorgesteld 5 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de recyclingsector een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van de samenleving en dit zorgt voor economische groei, extra investeringen en werkgelegenheid;

constaterende dat vanuit de branche toch problemen worden ervaren bij de uitvoering van de EVOA-richtlijnen in de verschillende EU-landen en dat blijkt dat er bij het vervoer van (gemengde) afvalstromen een verschil lijkt te zijn in de wijze waarop handhavers omgaan met deze richtlijn;

verzoekt de regering, in overleg te gaan met de branche om belemmeringen te vernemen én om in Europees verband te streven naar een eenduidige Europese implementatie, zodat ook de Nederlandse recyclingsector gebruik kan maken van een gelijk Europees speelveld;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hier voor het einde van 2013 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Agnes Mulder

Van Veldhoven

Naar boven