24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 523 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de algemene doelstelling van daling van de recidive met 10% in 2020 onverkort wordt gehandhaafd;

overwegende dat de begeleiding van gedetineerden en ex-gedetineerden in veel gevallen noodzakelijk is om terugval in de oude situatie te voorkomen;

voorts overwegende dat alle begeleiding voortaan als forensische zorg wordt gekwalificeerd, met het risico dat lichtere concepten uit beeld raken en de begeleiding daardoor onnodig prijzig wordt en hospitaliserend werkt;

verzoekt de regering, de begeleiding van gedetineerden en ex-gedetineerden ook in niet-zorggerelateerde concepten en lichtere concepten dan forensische zorg mogelijk te maken en de Kamer hierover een plan te sturen voor de bespreking van het wetsvoorstel inzake elektronische detentie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Van Toorenburg

Schouw

Van der Staaij

Van Tongeren

Naar boven