31 293 Primair Onderwijs

Nr. 165 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat scholen in Nederland in staat gesteld moeten worden om alle middelen die beschikbaar zijn ook daadwerkelijk in te zetten;

constaterende dat dit ten aanzien van de huisvestingsmiddelen niet voldoende gebeurt, getuige het feit dat gemeenten jaarlijks honderden miljoenen euro’s voor onderwijshuisvesting uit het Gemeentefonds onbenut laten of voor andere doelen inzetten;

verzoekt de regering, per 1 januari 2014 het onderwijshuisvestingsbudget naar het primair onderwijs over te hevelen, rechtstreeks en geoormerkt aan die schoolbesturen die dat willen en die de competenties hebben om die middelen adequaat te beheren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Naar boven