32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 164 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) door zowel de nationale rechter als de Europese Commissie in strijd met het Europees recht wordt geacht;

constaterende dat de nationale rechter al in diverse zaken heeft beslist dat de koopkrachttegemoetkoming met terugwerkende kracht voldaan dient te worden aan AOW-gerechtigden woonachtig buiten Nederland;

constaterende dat het met terugwerkende kracht uitkeren van deze tegemoetkoming de Staat een schadepost van 300 miljoen oplevert;

overwegende dat een dergelijke schadepost voorkomen had kunnen worden als de regering zich bij de totstandkoming van de regeling deugdelijk juridisch had laten voorlichten;

overwegende dat het geen pas geeft, de rekening bij de AOW'ers te leggen die de koopkrachttegemoetkoming, meer dan ooit, hard nodig hebben;

verzoekt de regering, de aangekondigde generieke korting op de maandelijkse tegemoetkoming van AOW'ers geen doorgang te laten vinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Naar boven