30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 137 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 5 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Groenboek Europese strategie kunststofafval uitgebreide verantwoordelijkheid van producenten een leidend beginsel is voor afvalbeheer;

overwegende dat invoering van producentenverantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld matrassen kan leiden tot een daling van de gemeentelijke lasten voor afvalinzameling en een verhoging van recyclingpercentage én recyclingkwaliteit;

verzoekt de regering, in beeld te brengen hoe en voor welke producten producentenverantwoordelijkheid effectief kan worden uitgewerkt voor afvalstromen zoals matrassen, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling Infrastructuur en Milieu te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Tongeren

Van Veldhoven

Naar boven