24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 528 MOTIE VAN DE LEDEN MARCOUCH EN VAN DER STEUR

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Masterplan DJI 2013–2018 voorstellen bevat die tot gevolg hebben dat gedetineerden een groot deel van de dag op cel moeten doorbrengen;

constaterende dat medewerkers in het veld ruimte zien om binnen de voorgestelde bezuinigingen een alternatief programma aan te bieden dat tevens recht doet aan de persoonsgerichte aanpak;

overwegende dat alle mogelijkheden onderzocht moeten worden om te voorkomen dat gedetineerden een zeer groot deel van de dag op cel zitten zonder (zinvolle) bezigheden;

roept de regering op, bij intramurale detentie, professionals zo veel mogelijk meer ruimte te geven om naar eigen inzicht de dagbesteding in te vullen waardoor gedetineerden minder uren verplicht op cel zitten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marcouch

Van der Steur

Naar boven