29 453 Woningcorporaties

Nr. 311 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering van plan is om het financieel toezicht op woningcorporaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder te brengen;

overwegende dat het voor een deugdelijk extern toezicht op de corporatiesector van belang is dat het financieel toezicht onafhankelijk van het volkshuisvestelijk beleid functioneert;

overwegende dat het onderbrengen van het financieel toezicht bij het ministerie kan leiden tot een vermenging van de volkshuisvestelijke taak en het financiële toezicht, waardoor die onafhankelijkheid in het gedrang kan komen;

verzoekt de regering om, in de novelle op de herziene Woningwet vast te leggen dat het volkshuisvestelijk beleid en het financieel toezicht binnen het ministerie in gescheiden afdelingen georganiseerd worden, en in deze novelle waarborgen te verankeren dat die afdelingen onafhankelijk van elkaar zullen opereren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Naar boven