24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 526 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan de ondersteuning van gedetineerden door middel van onder meer bezoeken tijdens hun detentie, wat ook positieve effectieven heeft op de resocialisatie na detentie;

overwegende dat bij mogelijke versoberingen van het gevangenisregime dit belang alleen maar toeneemt;

van mening dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van het ontvangen van bezoek van vrijwilligers door gedetineerden buiten de bezoekuren;

verzoekt de regering, te waarborgen dat het vrijwilligerswerk ongehinderd voortgezet kan worden en tevens te bevorderen dat binnen de justitiële inrichtingen maximaal ruimte wordt geboden aan dit vrijwilligerswerk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Marcouch

Van der Steur

Schouw

Klein

Van Toorenburg

Segers

Naar boven