Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020

Agenda opgesteld 22 november 2019

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 26 november

14.00 uur

Woensdag 27 november

10.15 uur

Donderdag 28 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Cultuur

De Voorzitter: dhr. Asscher wenst zijn aangehouden motie op stuk nr. 102 te wijzigen en verzoekt deze vervolgens in stemming te brengen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 300-VIII, nr. 90

– de motie-Martin Bosma over beïnvloeding van het sinterklaasfeest in Nederland door Soros

35 300-VIII, nr. 91

– de motie-Martin Bosma over een bijdrage aan het Songfestival in het Nederlands

35 300-VIII, nr. 92

– de motie-El Yassini over vermelding van het subsidiebedrag op het toegangskaartje van cultuurinstellingen

35 300-VIII, nr. 93

– de motie-Ellemeet c.s. over de gevolgen van de verschuiving van het budget van het Fonds Podiumkunsten naar de BIS

35 300-VIII, nr. 94

– de motie-Ellemeet/Asscher over de toegankelijkheid van cultuurinstellingen

35 300-VIII, nr. 95

– de motie-Ellemeet/Belhaj over een verkenning van de staat van de publieke collecties

35 300-VIII, nr. 96

– de motie-Geluk-Poortvliet c.s. over een structurele ondersteuning van amateurkunstverenigingen

35 300-VIII, nr. 97

– de motie-Kwint c.s. over ongedaan maken van de bezuiniging op het Fonds Podiumkunsten

35 300-VIII, nr. 98

– de motie-Kwint/Belhaj over verlichten van de verantwoordingsdruk voor makers en instellingen

35 300-VIII, nr. 99

– de motie-Kwint over geen financiële gevolgen van het opnemen van popfestivals in de basisinfrastructuur

35 300-VIII, nr. 100

– de motie-Belhaj c.s. over onder de aandacht brengen van de Leidraad tariefafspraken zzp'ers

35 300-VIII, nr. 101

– de motie-Asscher c.s. over één dag per maand gratis openstellen van rijksmusea

35 300-VIII, nr. 102 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Asscher c.s. over nieuwe stimuleringsmaatregelen voor versterking van het Nederlandse culturele audiovisuele aanbod

35 300-VIII, nr. 103

– de motie-Asscher c.s. over openstellen van het stimuleringsfonds voor bibliotheken in financiële problemen

35 300-VIII, nr. 104

– de motie-Bisschop over leerlingen kennis laten maken met de Joodse gemeenschap en haar geschiedenis

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Jeugd

35 300-XVI, nr. 98

– de motie-Agema over bewerkstelligen dat veel meer strafzaken inzake meisjesbesnijdenis volgen

35 300-XVI, nr. 99

– de motie-Wörsdörfer over het zo veel mogelijk beperken van lokale en regionale verantwoordingseisen

35 300-XVI, nr. 100

– de motie-Kuiken/Peters over maatregelen om excessieve winstuitkeringen door jeugdhulpaanbieders tegen te gaan

35 300-XVI, nr. 101

– de motie-Voordewind c.s. over het onafhankelijk van Rijk en gemeenten positioneren van de Jeugdautoriteit

35 300-XVI, nr. 102

– de motie-Voordewind over het meenemen van de financiële effecten van voorgenomen maatregelen

35 300-XVI, nr. 103

– de motie-Westerveld over geoormerkte financiering voor de periode tot de wet in werking treedt

35 300-XVI, nr. 104

– de motie-Westerveld over het versterken van uitkeringen en sociale regelingen voor ouders

35 300-XVI, nr. 105

– de motie-Westerveld over een ov-abonnement voor jongeren die jeugdzorg ontvangen

35 300-XVI, nr. 106

– de motie-Peters/Wörsdörfer over vereenvoudiging van de klacht- en beroepsprocedures

35 300-XVI, nr. 107

– de motie-Peters/Kuiken over een onderzoek naar verregaande samenwerking of fusie van instellingen

35 300-XVI, nr. 108

– de motie-Peters/Agema over de mogelijkheden om genitale verminking gerichter binnen specifieke doelgroepen te signaleren

35 300-XVI, nr. 109 (aangehouden)

– de motie-Peters over dyslexiezorg via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten lopen

35 300-XVI, nr. 110

– de motie-Hijink over het regionaal organiseren van specialistische jeugdzorg

35 300-XVI, nr. 111

– de motie-Hijink over in 2020 voldoende extra middelen reserveren voor de uitvoering van de jeugdzorg

35 300-XVI, nr. 112

– de motie-Bergkamp c.s. over advies over de kansen en risico's van regionalisering in de zorg

35 300-XVI, nr. 113

– de motie-Bergkamp c.s. over de aansluiting van de praktijkondersteuners op het SectorplanPlus

35 300-XVI, nr. 114

– de motie-Bergkamp/Diertens over een verbeterplan voor de jeugdhulp en opvang voor lhbti-jongeren

35 300-XVI, nr. 115

– de motie-Van der Staaij c.s. over het beter benutten van initiatieven om de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders te versterken

35 300-XVI, nr. 116

– de motie-Van der Staaij/Bergkamp over bezien hoe het feitenonderzoek en de rechterlijke toets in andere Europese landen zijn vormgegeven

35 300-XVI, nr. 117

– de motie-Van der Staaij/Voordewind over het aanbod van programma's voor relatieversterking vergroten en verankeren

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Integratie en maatschappelijke samenhang

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 14 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 300-XV, nr. 7

– de motie-Kuzu over een verdubbeling van de strafmaat voor groepsbelediging

35 300-XV, nr. 8

– de motie-Kuzu over een Educatieve Maatregel Discriminatie

35 300-XV, nr. 9

– de motie-Kuzu over voldoende middelen voor het nieuwe inburgeringsstelsel

35 300-XV, nr. 10

– de motie-Kuzu over het Charter Diversiteit op een hoger niveau tillen door een streefcijfer voor mensen met een migratieachtergrond

35 300-XV, nr. 11

– de motie-Kuzu over het overnemen van de aanbevelingen in het advies Diversiteit in de top, tijd voor versnelling

35 300-XV, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Becker/Jasper van Dijk over ondersteuning van activiteiten die culturele onderdrukking tegengaan

35 300-XV, nr. 13

– de motie-Van den Berge/Paternotte over het belang van maatschappelijke begeleiding bij inburgering

35 300-XV, nr. 14 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jasper van Dijk/Yeşilgöz-Zegerius over betere strafrechtelijke vervolging van racisme in het stadion

35 300-XV, nr. 15

– de motie-Paternotte/Peters over maximaal stimuleren van werk voor asielzoekers na 26 weken

35 300-XV, nr. 16

– de motie-Paternotte/Van den Berge over een vast zomerprogramma voor asielkinderen

35 300-XV, nr. 17

– de motie-Peters/Paternotte over taallessen voor kansrijke asielzoekers

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 275

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

35 275 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I

– gewijzigd amendement Nijkerken-de Haan c.s. (10,I) over het opheffen van de uitzonderingen bij kinderbijslag en kindgebonden budget (invoegen artikel IA)

– amendement Kwint c.s. (11,I) over een aanspraak op kinderbijslag (en eventueel kindgebonden budget) voor minderjarigen die studiefinanciering ontvangen, en het afschaffen van de bijverdiengrens voor kinderbijslag (invoegen artikel IA)

  • NB. Indien 10 en 11 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 11,I.

– artikelen II t/m XVIIE

– gewijzigd amendement Nijkerken-de Haan c.s. (10,II) (invoegen artikelen XVIIEA t/m XVIIEC)

– amendement Kwint c.s. (11,II) (invoegen artikelen XVIIEA t/m XVIIEC)

  • NB. Indien 10 en 11 beide worden aangenomen, worden in 11,II de artikelen XVIIEA en XVIIEC niet ingevoegd en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

– artikelen XVIIF t/m XIXA

– gewijzigd amendement Nijkerken-de Haan c.s. (10,III) (invoegen artikel XIXAB)

– artikelen XX en XXI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

34 153, nr. 10

Brief van de vaste commissie voor Financiën over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature voor een collegelid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer

De Voorzitter: ik stel voor in afwijking van het Reglement van Orde niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de commissie voor Financiën als volgt vast te stellen:

1. mw. drs. J.M.A. Kemna

2. mw. prof. dr. C.A.R. Hilhorst

3. mw. drs. G. van Vollenhoven-Eikelenboom

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

De Voorzitter: mw. Beckerman wenst haar moties op stuk nrs. 47 en 50 te wijzigen en dhr. Bruins zijn motie op stuk nr. 65. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 300-XIII, nr. 20

– de motie-Graus/Van Haga over onderzoek naar vergroting van kennis en toepasbaarheid van artificial intelligence

35 300-XIII, nr. 21

– de motie-Graus/Van Haga over onderzoek naar de gevolgen van stikstof- en pfas-maatregelen

35 300-XIII, nr. 22

– de motie-Kops over de ODE en de SDE afschaffen

35 300-XIII, nr. 23

– de motie-Kops over het openhouden van alle kolencentrales

35 300-XIII, nr. 24

– de motie-Kops/Wilders over onmiddellijk uit het Klimaatakkoord van Parijs stappen

35 300-XIII, nr. 25

– de motie-Aartsen over een onderzoek naar differentiatie in regelgeving voor mkb'ers

35 300-XIII, nr. 26

– de motie-Aartsen/Bruins over een onderzoek naar knelpunten voor familiebedrijven

35 300-XIII, nr. 27

– de motie-Aartsen over het mkb beter beschermen tegen misbruik door grote bedrijven

35 300-XIII, nr. 28

– de motie-Aartsen/Van Haga over partijen zoals AliBaba verzoeken om de Nederlandse veiligheidseisen te hanteren

35 300-XIII, nr. 29 (ingetrokken)

– de motie-Aartsen over duidelijkheid over mogelijkheden tot informatie-uitwisseling richting het mkb

35 300-XIII, nr. 30

– de motie-Aartsen/Verhoeven over een taskforce om de oorzaken van leegstand in winkelgebieden in kaart te brengen

35 300-XIII, nr. 31

– de motie-Harbers c.s. over onderzoek naar het gebruik van zwavelhexafluoride in windturbines

35 300-XIII, nr. 32

– de motie-Harbers c.s. over onderzoek naar aanvullende technieken in de ISDE voor het mkb

35 300-XIII, nr. 33

– de motie-Van der Lee over onderzoek naar exploitatiesubsidie voor innovatieve waterstofprojecten

35 300-XIII, nr. 34 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee over extra investeringen in sleutelprojecten in de energietransitie

35 300-XIII, nr. 35

– de motie-Van der Lee over een nationaal plan voor transport en opslag van energie

35 300-XIII, nr. 36

– de motie-Van der Lee/Sienot over een terugverdientijd van zeven jaar

35 300-XIII, nr. 37

– de motie-Van der Lee c.s. over geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales

35 300-XIII, nr. 38

– de motie-Agnes Mulder c.s. over versnelling van de ontwikkeling van groene waterstof

35 300-XIII, nr. 39

– de motie-Agnes Mulder c.s. over het snel openstellen van subsidies in het kader van de verbrede SDE+

35 300-XIII, nr. 40

– de motie-Agnes Mulder c.s. over het oplossen van congestie op het elektriciteitsnet met behulp van waterstof

35 300-XIII, nr. 41

– de motie-Amhaouch/Palland over een kwantitatief CBS-onderzoek naar familiebedrijven

35 300-XIII, nr. 42

– de motie-Amhaouch/Wiersma over een onderzoek naar de Nederlandse maakindustrie

35 300-XIII, nr. 43

– de motie-Amhaouch/Bruins over verdozing van het landschap

35 300-XIII, nr. 44

– de motie-Amhaouch over een evaluatie van de MKB-Werkplaatsen

35 300-XIII, nr. 45

– de motie-Amhaouch/Von Martels over de bijdrage van iconische trekpleisters aan de regionale spreiding van toeristen

35 300-XIII, nr. 46

– de motie-Beckerman c.s. over het toezicht op de verkoop van energie aan de deur verscherpen

35 300-XIII, nr. 47 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beckerman over de ODE-bijdrage tot en met 2030 van de bedrijven die de hoogste uitstoot veroorzaken

35 300-XIII, nr. 48

– de motie-Beckerman over overleg met de NAM over het aanvullen van financiën voor de versterking van scholen

35 300-XIII, nr. 49

– de motie-Beckerman over alles op alles zetten dat 2020 het jaar van uitvoering wordt voor Groningen

35 300-XIII, nr. 50 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beckerman over een plan voor rechtvaardige schadevergoeding

35 300-XIII, nr. 51

– de motie-Sienot c.s. over beperkingen voor specifiek gebruik van duurzame houtpellets in SDE+-openstellingen

35 300-XIII, nr. 52

– de motie-Sienot/Agnes Mulder over normen voor stikstof en fijnstof voor installatie en onderhoud van biomassacentrales

35 300-XIII, nr. 53

– de motie-Sienot/Beckerman over de door ACM vastgestelde tarieven voor WKO-systemen monitoren

35 300-XIII, nr. 54

– de motie-Sienot/Verhoeven over maximale reductie van de restwarmte uit industriële productieprocessen

35 300-XIII, nr. 55

– de motie-Verhoeven/Geluk-Poortvliet over het integraal overnemen van de maatregelen uit het SER-advies over vrouwen in de top van het bedrijfsleven

35 300-XIII, nr. 56

– de motie-Verhoeven/Wiersma over een kickstart om het groeivermogen van de Nederlandse economie te versterken

35 300-XIII, nr. 57

– de motie-Verhoeven/Amhaouch over de KI-investeringen jaarlijks inzichtelijk en achteraf controleerbaar maken

35 300-XIII, nr. 58 (aangehouden)

– de motie-Verhoeven over het afdwingen van interoperabiliteit van sociale media

35 300-XIII, nr. 59

– de motie-Moorlag/Van der Lee over de maatschappelijke kosten en baten van gebruik van biomassa in vergelijking tot energiebesparende maatregelen

35 300-XIII, nr. 60

– de motie-Moorlag over een verkenning om tot een betere marktordening te komen

35 300-XIII, nr. 61

– de motie-Moorlag/Van Brenk over het ontwikkelen van een vervolg op de Retailagenda

35 300-XIII, nr. 62

– de motie-Moorlag over een rijksvisie voor toerisme

35 300-XIII, nr. 63

– de motie-Bruins c.s. over een milieuvergunning voor alle biomassacentrales

35 300-XIII, nr. 64

– de motie-Bruins over zorgen over de arbeidsomstandigheden bij VSL

35 300-XIII, nr. 65 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bruins over behoud van kennis en expertise op het gebied van metrologie in Nederland

35 300-XIII, nr. 66

– de motie-Van Raan over de snelheid van CO2-reductie als leidend criterium

35 300-XIII, nr. 67

– de motie-Van Raan over het Nederlandse CO2-reductiedoel voor 2030 ophogen naar 70% ten opzichte van 1990

35 300-XIII, nr. 68

– de motie-Van Raan over het Nederlandse CO2-reductiedoel voor 2030 ophogen naar minimaal 55% ten opzichte van 1990

35 300-XIII, nr. 69

– de motie-Van Raan c.s. over onderzoeken hoe agrarisch terrein verder kan worden omgezet in bos en natuurgebied

35 300-XIII, nr. 70

– de motie-Van Raan c.s. over per direct stopzetten van nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales

35 300-XIII, nr. 72

– de motie-Van Raan/Van Haga over streven naar zo min mogelijk biomassacentrales en voorkomen van wildgroei

35 300-XIII, nr. 71

– de motie-Van Raan c.s. over het herzien van het biomassabeleid

35 300-XIII, nr. 73

– de motie-Van Raan c.s. over subsidiëringsinstrumenten inzetten voor definitieve hernieuwbare technieken

35 300-XIII, nr. 74

– de motie-Van Brenk/Van Otterloo over betalingsachterstanden inzake de energierekening

35 300-XIII, nr. 75

– de motie-Van Brenk/Van Otterloo over het schrappen van de leeftijdsgrens van 75 jaar bij duurzaamheidsleningen

35 300-XIII, nr. 76

– de motie-Van Brenk c.s. over voorkomen dat het aantal huishoudens dat moeite heeft met het betalen van de energierekening stijgt

35 300-XIII, nr. 77

– de motie-Öztürk over het rentetarief van Qredits omlaag brengen

35 300-XIII, nr. 78

– de motie-Öztürk over onderzoeken of er sprake is van etnisch profileren van ondernemers

35 300-XIII, nr. 79

– de motie-Öztürk over onderzoek doen naar discriminatie in de aanbestedingspraktijk

35 300-XIII, nr. 80

– de motie-Öztürk/Van Haga over het levensvatbaar houden van winkelstraten

35 300-XIII, nr. 81

– de motie-Öztürk/Van Haga over een groter deel van het pensioenvermogen in Nederland beleggen

35 300-XIII, nr. 82

– de motie-Van Haga/Öztürk over een overzicht van alle maatregelen die de Nederlandse ondernemer in positieve en negatieve zin hebben getroffen

35 300-XIII, nr. 83

– de motie-Van Haga over onderzoeken hoe de termijn voor afgifte van geothermievergunningen kan worden versneld

35 300-XIII, nr. 84

– de motie-Van Haga over onderzoeken hoe obstakels voor het verduurzamen van monumenten kunnen worden weggenomen

35 300-XIII, nr. 85

– de motie-Van Haga/Aartsen over onderzoeken hoe de concurrentie met buitenlandse onlinewinkels eerlijker gemaakt kan worden

35 300-XIII, nr. 86

– de motie-Van Haga over aanpassing van het rekenmodel in verband met de stikstofcrisis

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020

35 300-IIA, nr. 6

– de motie-Van der Molen/Geurts over het aanbod van Nederlandse (streek)producten in de restaurants van de Tweede Kamer

35 300-IIA, nr. 7

– de motie-Baudet over afzien van de voorgenomen verhuizing

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Renovatie Binnenhof

34 293, nr. 87

– de motie-Beckerman c.s. over publieksparticipatie bij het archeologisch onderzoek

34 293, nr. 88

– de motie-Middendorp c.s. over delen van informatie over het alternatief voor uitstel

34 293, nr. 89 (overgenomen)

– de motie-Van Eijs/Van der Graaf over aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen

34 293, nr. 90

– de motie-Bisschop c.s. over inrichten van de oude vergaderzaal in de oorspronkelijke stijl

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Telecomraad 2-3 december 2019

21 501-33, nr. 784

– de motie-Weverling/Van den Berg over verplaatsing van het grondsatellietstation Burum

21 501-33, nr. 785

– de motie-Van den Berg/Weverling over fraudebestrijding onder de e-Privacyverordening

21 501-33, nr. 786

– de motie-Van den Berg/Weverling over een dialoog over cookiewalls

21 501-33, nr. 787

– de motie-Van den Berg/Weverling over ook kijken naar niet-technische kwetsbaarheden bij leveranciers

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Aanbesteden

34 252, nr. 15

– de motie-Palland/Aartsen over een pas op de plaats gedurende een lopende aanbestedingsprocedure

34 252, nr. 16

– de motie-Palland/Aartsen over de wijze van klachtenafhandeling op lokaal niveau

34 252, nr. 17

– de motie-Aartsen/Ziengs over een gesprek van aanbestedende diensten met ondernemers die door pfas in de knel komen

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Jaarwisseling

28 684, nr. 580

– de motie-Wassenberg/Kröger over verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen met ingang van de jaarwisseling 2020–2021

28 684, nr. 581

– de motie-Wassenberg over onderzoek door het RIVM naar de uitstoot van stikstofverbindingen bij het afsteken van vuurwerk

28 684, nr. 582 (overgenomen)

– de motie-Kröger over tegengaan van plastic in vuurwerk

28 684, nr. 583

– de motie-Van Dam c.s. over een verbod op single-shotvuurwerk en zware vuurpijlen

28 684, nr. 584

– de motie-Van Raak c.s. over advies van de Stichting Maatschappij en Veiligheid naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede

28 684, nr. 585

– de motie-Bisschop c.s. over het verder aan banden leggen van de verkoop van vuurpijlen en zwaar knalvuurwerk

28 684, nr. 586

– de motie-Krol over een scholingstraject voor omscholing tot professioneel vuurwerkafsteker

28 684, nr. 587

– de motie-Krol over de jaarwisseling evalueren met gemeenten die een professionele vuurwerkshow organiseren

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsongeschiktheid

29 544, nr. 957

– de motie-Tielen over laaggeletterdheid en taalachterstanden bij WGA-uitkeringsgerechtigden

29 544, nr. 958

– de motie-Van Weyenberg c.s. over onderzoek naar de effectiviteit van no-riskpolissen

29 544, nr. 959 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk over hulp bij re-integratie voor alle mensen met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35%

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

De Voorzitter: dhr. Krol wenst zijn motie op stuk nr. 72 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 300-VI, nr. 26

– de motie-Helder over politieagenten ook onder de werking van de Veteranenwet laten vallen

35 300-VI, nr. 27

– de motie-Helder over het recht op veiligheid opnemen in de Grondwet

35 300-VI, nr. 28

– de motie-Markuszower over tbs afschaffen en gevangenissen openen

35 300-VI, nr. 29

– de motie-Markuszower/Wilders over de uitspraak van het Europese Hof dat producten uit Judea en Samaria niet meer het etiket «made in Israël» mogen voeren

35 300-VI, nr. 30

– de motie-Emiel van Dijk over overlastgevende asielzoekers op het vliegtuig naar het land van herkomst zetten

35 300-VI, nr. 31

– de motie-Emiel van Dijk over toevoegen van Moldavië aan de lijst van veilige landen

35 300-VI, nr. 32

– de motie-Emiel van Dijk over stoppen met het compenseren van asielzoekers

35 300-VI, nr. 33

– de motie-Emiel van Dijk over criminele asielzoekers net zo lang vastzetten tot ze kunnen worden uitgezet

35 300-VI, nr. 34

– de motie-De Graaf over jihadisten uitzetten na hun straf

35 300-VI, nr. 35

– de motie-De Graaf over geen enkele jihadist toelaten op Nederlandse bodem

35 300-VI, nr. 36

– de motie-Becker/Van Toorenburg over de voortgang van de pilot-lvv's

35 300-VI, nr. 37

– de motie-Becker c.s. over uitvoering van de regeerakkoordafspraken over migratieovereenkomsten

35 300-VI, nr. 38

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius over verdachten van internationale verdragen overdragen aan lokale autoriteiten

35 300-VI, nr. 39

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Van Toorenburg over wijziging van de Wet op het intrekken van het Nederlanderschap

35 300-VI, nr. 40

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Aartsen over uitwisselen van informatie aan mkb'ers door mkb'ers

35 300-VI, nr. 41

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Van Wijngaarden over instrumenten voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit

35 300-VI, nr. 42

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Van Toorenburg over versterken van het bestrijden van ondermijnende criminaliteit voor de langere termijn

35 300-VI, nr. 43

– de motie-Van den Berge over onderzoek naar de instelling van een coördinator ondermijning

35 300-VI, nr. 44

– de motie-Van den Berge c.s. over een snelle reactie op de voorstellen van de politievakbonden

35 300-VI, nr. 45

– de motie-Van den Berge c.s. over uitbreiding van de subsidie voor de LID

35 300-VI, nr. 46 (aangehouden)

– de motie-Van den Berge/Buitenweg over voorkomen van stagnering in de afdoening van zedenzaken

35 300-VI, nr. 47

– de motie-Van Ojik over afzien van de verkorting tijdelijke verblijfsvergunning van vijf naar drie jaar

35 300-VI, nr. 48

– de motie-Van Ojik/Becker over een effectievere uitvoeringspraktijk rond de bestrijding van mensensmokkel

35 300-VI, nr. 49

– de motie-Van Toorenburg/Kuiken over de privacybescherming van slachtoffers en nabestaanden in strafrechtelijke onderzoeken en strafprocessen

35 300-VI, nr. 50

– de motie-Van Toorenburg c.s. over ondersteuning bij het opruimen van wrakken van immigrantenboten

35 300-VI, nr. 51

– de motie-Van Dam c.s. over het borgen en versterken van de strafrechtketen tot en met 2025

35 300-VI, nr. 52

– de motie-Van Dam/Kuiken over uitsplitsen van het hoofdstuk politie in aparte artikelen

35 300-VI, nr. 53

– de motie-Van Dam over uitbreiden van taken van boa's op het vlak van verkeershandhaving

35 300-VI, nr. 54

– de motie-Van Nispen/Van Raak over elk halfjaar rapporteren over de instroomcijfers voor politieaspiranten

35 300-VI, nr. 55

– de motie-Van Nispen/Yeşilgöz-Zegerius over streng handhaven van de Wwft

35 300-VI, nr. 56 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen c.s. over aanscherping van de Gedragscode Behandeling Letselschade

35 300-VI, nr. 57

– de motie-Van Nispen/Van der Graaf over maatschappelijk effectieve rechtspraak

35 300-VI, nr. 58

– de motie-Van Nispen c.s. over een redelijke vergoeding voor sociaal advocaten

35 300-VI, nr. 59

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over niet beperken van de rechtsbijstand aan asielzoekers

35 300-VI, nr. 60

– de motie-Jasper van Dijk/Kuiken over een robuuste opvangvoorziening voor overlastgevende asielzoekers

35 300-VI, nr. 61

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over maatregelen tegen hooggeplaatsten uit herkomstlanden die onvoldoende meewerken

35 300-VI, nr. 62

– de motie-Groothuizen/Van Nispen over mogelijke kwetsbaarheden in de Wet RO

35 300-VI, nr. 63

– de motie-Groothuizen/Van Toorenburg over casemanagement in complexe asielzaken

35 300-VI, nr. 64

– de motie-Verhoeven/Van Dam over het wettelijk kader voor gezichtsherkenningstechnologie

35 300-VI, nr. 65

– de motie-Kuiken/Van Nispen over de gevraagde financiële bijdrage niet ten koste laten gaan van de bekostiging van agenten en directe politietaken

35 300-VI, nr. 66

– de motie-Kuiken over een wijkgerichte aanpak om met ondermijning samenhangende problemen te verkleinen

35 300-VI, nr. 67

– de motie-Van der Graaf c.s. over voorzien in de stijgende behoefte aan mediation

35 300-VI, nr. 68

– de motie-Van der Graaf c.s. over een dossieranalyse uitvoeren naar de werkwijze inzake lhbti'ers

35 300-VI, nr. 69

– de motie-Wassenberg over niet wijzigen van de toepassing van de e-screener

35 300-VI, nr. 70

– de motie-Krol/Yeşilgöz-Zegerius over instellen van een afpakfonds

35 300-VI, nr. 71

– de motie-Krol over niet door laten gaan van de lvv in Buitenveldert

35 300-VI, nr. 72 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Krol over de berechting van jihadisten met de Nederlandse nationaliteit

35 300-VI, nr. 73

– de motie-Van der Staaij/Van der Graaf over eventuele consequenties van de verwachte doorbraak van virtuele technologie

35 300-VI, nr. 74

– de motie-Van der Staaij c.s. over rationalisering van de Wet dwangsom

35 300-VI, nr. 75

– de motie-Azarkan/Van Kooten-Arissen over de gezondheidsrisico's van de taser

35 300-VI, nr. 76

– de motie-Azarkan over de constatering dat Nederlandse kinderen in Syrische kampen onder het Kinderrechtenverdrag vallen

35 300-VI, nr. 77

– de motie-Azarkan over een plan van aanpak voor de bestrijding van islamofobie

35 300-VI, nr. 78

– de motie-Azarkan over de OM-Reflectiekamer Kwaliteitsontwikkeling

35 300-VI, nr. 79

– de motie-Azarkan over de aanpak van het probleem van etnisch profileren

35 300-VI, nr. 80

– de motie-Azarkan over het verzoek aan de Minister-President om op korte termijn in gesprek te treden met Kick Out Zwarte Piet

35 300-VI, nr. 81

– de motie-Hiddema/Bisschop over geen honorarium voor advocaten die rechtens zinloze asielprocedures voeren

35 300-VI, nr. 82

– de motie-Hiddema over uitvoering van de motie over voorarrest voor criminele asielzoekers

35 300-VI, nr. 83

– de motie-Hiddema over staken van de verdere sluiting van politiebureaus in landelijke gebieden

35 300-VI, nr. 84

– de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over vervroegd pensioen voor politieagenten voor wie het werk te zwaar is

35 300-VI, nr. 85

– de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over de bestrijding van misleidende doorverbindwebsites

35 300-VI, nr. 86

– de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over het behouden van oudere politieagenten

35 300-VI, nr. 87

– de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over een onderzoek naar betaling voor politie-inzet

35 300-VI, nr. 88

– de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over onderzoek naar «minder leiding en meer collega's» bij de politie

Stemming

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de drugsproblematiek in Nederland

24 077, nr. 436

– de motie-Helder c.s. over de instelling van een structureel ondermijningsfonds

Stemming

17. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

35 300-IV, nr. 29

– de motie-Van der Graaf c.s. over wetgeving voor de aanpak van kindermishandeling

18. VAO Onregelmatigheden publieke uitgaven Mali (AO d.d. 03/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 16/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen (AO d.d. 03/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 300-XVII

21. Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

35 300-XV

22. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

23. Gezamenlijke behandeling van:

35 234

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen)

35 235

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

35 236

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

35 237

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

35 143

23. Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216)

35 294

24. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd

35 218

25. Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

Langetermijnagenda

3, 4 en 5 december (week 49)

– Stemmingen over alle begrotingen (3 december)

– VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 05/09)

– VAO Politie (AO d.d. 05/09)

– VAO Mijnbouw (AO d.d. 03/10)

– VAO Techniekpact (AO d.d. 04/10)

– VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (AO d.d. 09/10)

– VAO Ambulancezorg/Acute zorg (AO d.d. 03/10)

– VAO Circulaire economie (AO d.d. 15/10)

– VAO Kiesrecht /Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06)

– VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07)

– VAO Iran (AO d.d. 03/10)

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)

– VAO Wadden (AO d.d. 26/06)

– VAO Spoor (AO d.d. 25/09)

– VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 05/09)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 12/09)

– VAO NVWA (AO d.d. 15/10)

– VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/09)

– VAO Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie (AO d.d. 28/05)

– VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09

– VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)

– VAO Suïcidepreventie (AO d.d. 17/10)

– VSO Bloedvoorziening (29 447, nr. 52)

– VSO Risicovereveningsmodel 2020 (29 689, nr. 1029)

– VAO Forensisch onderzoek (AO d.d. 31/10)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 31/10)

– VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 17/10)

– VAO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (AO d.d. 31/10)

– VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 06/11)

– VAO Ontwerp Novi (AO d.d. 07/11)

– VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 07/11)

– VAO Natuur (AO d.d. 12/09)

– VSO Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019 (21 501-32, nr. 1193)

– VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren) (AO d.d. 03/07)

– VSO Reactie op het rapport «Op de bres tegen hittestress» van de Dierenbescherming (28 286, nr. 1059)

– VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 11/09)

– VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid (AO d.d. 07/11)

– VAO E-health/Slimme Zorg (AO d.d. 07/11)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 07/11)

– VSO Uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen (35 000 XIII, nr. 84)

– VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 13/11)

– VAO Wijkverpleging (AO d.d. 13/11)

– VAO IGJ (AO d.d. 13/11)

– VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11)

– VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 21/11)

– VAO Transportraad d.d. 2-3 december 2019 (AO d.d. 21/11)

– VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland (31 016, nr. 245)

– VAO Herijking Ouderschap (AO d.d. 14/11)

35 188 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid)

35 124 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden))

32 411 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond)

35 106-(R2115) (Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen)

35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten)

35 245 (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn) + 35 238 (Wet verwijzingsportaal bankgegevens) + 35 179 (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)

35 254 (Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage))

35 272 (Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief)

10, 11 en 12 december (week 50)

– Debat over de Europese Top van 12 en 13 december 2019

34 972 (Wet digitale overheid)

35 049 (Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma) (voortzetting)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 173 (Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

35 211 (Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast)

35 102 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)

35 282 (Wet taal en toegankelijkheid)

35 152 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen)

35 154 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13))

35 155 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190))

35 083 (Plantgezondheidswet))

35 063 (Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (voortzetting))

35 268 (Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar)

17, 18 en 19 december (week 51)

35 195 (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo))

34 491 (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal)

20 december t/m 13 januari (week 52 t/m week 2)

– Kerstreces 2019

14, 15 en 16 januari (week 3)

34 602 (Burgerinitiatief «Internetpesters aangepakt»)

35 248 (Wet Loodsplicht nieuwe stijl)

35 170 (Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen))

35 205 (Wet vliegbelasting))

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

21, 22 en 23 januari (week 4)

35 219 (Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel))

35 065 (Wijzigingswet meldkamers)

28, 29 en 30 januari (week 5)

35 079 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

3. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

4. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming, Staatssecretaris van VWS)

5. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

6. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

7. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

8. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

9. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

10. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

11. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

12. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

13. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

14. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

15. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

16. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leren»(Bergkamp) (Minister VWS)

17. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

18. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

19. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

20. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

21. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

22. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (Van Gerven) (Minister MZ)

23. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

24. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

25. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

26. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

27. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

28. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

29. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

30. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

31. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (Minister BVO en Media)

32. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

33. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

34. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

35. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

36. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

37. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

38. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Minister M&W)

39. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

40. Debat over de acties van leraren (Kwint) (Minister OCW, Minister BVO en Media)

41. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

42. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (Minister BZK)

43. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

44. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

45. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

46. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

47. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

48. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

49. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

50. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

51. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

52. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

53. Debat over de NVWA (Moorlag) (Minister LNV)

54. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

55. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

56. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (Remco Dijkstra) (Minister I&W, Minister J&V)

57. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

58. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

59. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen (Van Eijs) (Minister BZK)

60. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

61. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

62. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

63. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

64. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

65. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

66. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

67. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

68. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan-Geselschap) (Minister J&V, Minister BZK)

69. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

70. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

71. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

72. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

73. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

74. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

75. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

76. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

77. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

78. Debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC (Van Nispen) (Minister J&V)

79. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

80. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

81. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

82. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

83. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

84. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

85. Debat over een mazelenuitbraak op Urk (Ploumen) (Staatssecretaris VWS)

86. Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (Van Brenk) (Minister I&W)

87. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

88. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

89. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

90. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

91. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

92. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

93. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

94. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

95. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

96. Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders (Wiersma) (Minister SZW)

97. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

98. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

99. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

100. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

101. Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

102. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

103. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

104. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

105. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

106. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

107. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

108. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

109. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

110. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

111. Debat over de aanpak van bedreiging en stalking (Kuiken) (Minister J&V, Minister RB)

112. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

113. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

114. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 (Minister EZK)

115. Debat over het bericht dat de Minister-President geïnformeerd zou zijn over de 70 burgerdoden in Irak (Marijnissen) (Minister-President)

116. Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

117. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

118. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

119. Debat over de aangekondigde groeibrief van het kabinet (Wiersma) (Minister EZK)

120. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

3. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

4. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

5. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

6. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

7. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

9. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister BVO en Media)

12. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

15. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

16. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

17. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

18. Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht (Beckerman) (Minister EZK)

19. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Minister M&W)

20. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

22. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

23. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

24. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

25. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

26. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

27. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

28. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

29. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

30. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

31. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

32. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

34. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

35. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

36. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

37. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

38. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

39. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

40. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

41. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

42. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

43. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

44. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

45. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

46. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

47. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

48. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

49. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

50. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

51. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

52. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

54. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

55. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

56. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

57. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

58. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (Laçin) (Minister M&W, Minister EZK)

59. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

60. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

61. Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (Sazias) (Minister VWS)

62. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

63. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

64. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

65. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

66. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB) (Staatssecretaris SZW)

67. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

68. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

69. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biodiversiteit (Van Raan) (Minister EZK)

70. Dertigledendebat over aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2 uitstoot dan wordt opgegeven (Van der Lee) (Minister EZK)

71. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

72. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (Van Brenk) (Minister SZW)

73. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

74. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

75. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

76. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

77. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 25 november van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 25 november van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 2 december van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 2 december van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota: «Ondernemen met een maatschappelijke missie» (Kamerstuk 35 040)

Maandag 2 december 2019 van 14.30 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Emancipatie

Maandag 16 december 2019 van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Veldman inzake Modern preventiebeleid (Kamerstuk 35 182)

Maandag 16 december 2019 van 10.30 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota «Luchtvaart op de rails» (Kamerstuk 35 266)

Maandag 16 december van 14.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota «Mededinging in de digitale economie (Kamerstuk 35 134)

Maandag 16 december 2019 van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota-Koerhuis inzake de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35 232)

Maandag 20 januari 2020 van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota «Het ziekenhuis dichtbij voor iedereen» (Kamerstuk 35 227)

Maandag 10 februari 2020 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Maandag 10 februari 2020 van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota «Vrij zijn om niet te geloven» (Kamerstuk 35 264)

Maandag 17 februari 2020 van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Curriculum.nu

Recesperiodes

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Spreektijden begrotingsbehandelingen (stand van zaken per 22 november)

VVD:

102

minuten

PVV:

52

minuten

CDA:

47

minuten

D66:

59

minuten

GroenLinks:

47

minuten

SP:

39

minuten

PvdA:

44

minuten

ChristenUnie:

22

minuten

Partij voor de Dieren:

11

minuten

50PLUS:

31

minuten

SGP:

18

minuten

DENK:

36

minuten

Forum voor Democratie:

6

minuten

Lid Van Kooten-Arissen:

18

minuten

Lid Van Haga:

36

minuten