Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 48

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OJIK EN BECKER

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aanpak van mensensmokkel een essentiële pijler is van het Nederlands beleid op het gebied van asiel en migratie;

constaterende dat mensensmokkelaars er nog steeds in slagen om migranten onopgemerkt en op illegale wijze Nederland binnen te brengen of via Nederland naar elders te vervoeren;

verzoekt de regering, te bezien hoe de uitvoeringspraktijk rond de bestrijding van mensensmokkel effectiever kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door het strikter controleren van aankomsten bij aanmeldcentra, het opvoeren van controles van het Mobiel Toezicht Veiligheid of het controleren van koelwagens, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

Becker