Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VIII nr. 96

35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 96 MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat amateurkunstverenigingen, zoals muziekverenigingen en koren, van grote waarde zijn voor de samenleving;

constaterende dat er geen structurele overkoepelende ondersteuning is voor deze verenigingen;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de structurele ondersteuning van amateurkunstverenigingen kan worden versterkt, en de Kamer daarover vóór de zomer van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geluk-Poortvliet

Belhaj

Asscher

Kwint

Ellemeet