Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 36

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN BECKER EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de pilot landelijke voorziening vreemdelingen is bedoeld voor vreemdelingen zonder verblijfsrecht die kunnen worden opgevangen onder de voorwaarde dat zij meewerken aan terugkeer, tenzij blijkt dat zij toch in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning;

verzoekt de regering, de Kamer tussentijds op de hoogte te houden van de voortgang van de pilot-lvv's en het programma per gemeente, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op het aantal gevonden bestendige oplossingen inclusief het aantal (geplande) vertrekken uit Nederland, het soort casussen en de ervaringen met de casusoverleggen;

verzoekt de regering tevens, bij schending van de afspraken in de convenanten de partners hierop aan te spreken en hierover aan de Kamer te rapporteren en daarbij ook in beeld te brengen welke financiële consequenties daaraan eventueel verbonden kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker

Van Toorenburg