Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034252 nr. 16

34 252 Evaluatie Aanbestedingswet 2012

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN AARTSEN

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering inzet op het versterken van lokale klachtenloketten als een van de maatregelen om de rechtsbescherming voor ondernemers bij aanbestedingen te verbeteren;

overwegende dat de wijze waarop bij diverse aanbestedende diensten lokale klachtenafhandeling bij aanbestedingen plaatsvindt, kan worden verbeterd:

overwegende dat de regering voornemens is de rol van Commissie van Aanbestedingsexperts te wijzigen wanneer de lokale klachtenafhandeling bij aanbestedingen voldoende op peil is;

verzoekt de regering, om de wijze van klachtenafhandeling op lokaal niveau en de voortgang in de versterking van de lokale klachtenloketten jaarlijks te monitoren en de Kamer hierover te rapporteren;

verzoekt de regering tevens, om in overleg met VNG, IPO en UvW te bewerkstelligen dat een jaarlijkse rapportage over klachtenafhandeling op lokaal niveau ieder jaar wordt gedeeld met de volksvertegenwoordigende organen van de betreffende aanbestedende diensten, dat wil zeggen gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap,

en gaat over tot de orde van de dag.

Palland

Aartsen