Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 114

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 114 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIERTENS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet zich met het actieprogramma actief inzet voor het terugdringen van knelpunten voor zwerfjongeren;

overwegende dat onderzoek laat zien dat jeugdhulpverleners de vraagstukken en problemen van dak- en thuisloze lhbti-jongeren vaak onvoldoende in beeld hebben;

verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties, Jeugdzorg Nederland en de opvang, waaronder het Leger des Heils, om te komen tot een verbeterplan voor de jeugdhulp en opvang voor lhbti-jongeren, en de Kamer hier medio 2020 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Diertens