Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029544 nr. 957

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 957 MOTIE VAN HET LID TIELEN

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderzocht wordt of het niet kunnen spreken van de Nederlandse taal een rol speelt bij de (her)beoordeling van arbeidsongeschiktheid;

constaterende dat bekend is dat de helft van de WGA-doelgroep geen startkwalificatie heeft;

overwegende dat specifiek voor de WGA-doelgroep een scholingsexperiment start in 2020;

overwegende dat laaggeletterdheid en beheersing van de Nederlandse taal vaak een blinde vlek zijn bij het maken van beleid;

verzoekt de regering, te inventariseren hoeveel van het totaalaantal WGA-uitkeringsgerechtigden laaggeletterd zijn en/of een taalachterstand hebben;

verzoekt de regering tevens bij deze inventarisatie aan te geven welke maatregelen kunnen worden genomen om het aantal arbeidsongeschikten met een taalachterstand terug te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen