Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 113

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 113 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet de inzet van praktijkondersteuners wil versterken en er nog belemmeringen zijn voor de verdere doorontwikkeling van de functie van praktijkondersteuners, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding, bij- en nascholing;

overwegende dat het SectorplanPlus een meerjarige subsidie is om scholing binnen de zorg een impuls te geven;

verzoekt de regering, om de aansluiting van de praktijkondersteuners, alsmede de bredere jeugdzorg, op het SectorplanPlus te versterken, en de Kamer bij de eerstvolgende voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd over de resultaten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Raemakers

Wörsdörfer