Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 115

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 115 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Jeugdwet bepaalt dat gemeenten een jeugdhulpplicht hebben voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige of zijn ouders ontoereikend zijn;

overwegende dat versterking van de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van jeugdigen, hun ouders en sociale netwerk eraan kan bijdragen dat jeugdigen minder lang of intensief gebruikmaken van professionele jeugdhulp;

verzoekt de regering, om samen met de VNG te bezien hoe initiatieven die beogen de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders te versterken, zoals Eigen Kracht Centrale en Jouw Ingebrachte Mentor, beter benut kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Peters

Westerveld