Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034293 nr. 89

34 293 Renovatie Binnenhof

Nr. 89 MOTIE VAN DE LEDEN VAN EIJS EN VAN DER GRAAF

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een duurzaamheidsvisie Renovatie Binnenhof is opgeleverd waarin verschillende opties voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen zijn uitgewerkt;

constaterende dat de opties die goed terug te verdienen zijn onderdeel worden van de werkzaamheden rondom de renovatie van het Binnenhof;

overwegende dat de renovatie van het Binnenhof op het gebied van duurzaamheid ook een voorbeeldfunctie heeft te vervullen;

verzoekt de regering, om in de volgende voortgangsrapportages de duurzaamheidsmaatregelen als apart onderdeel op te nemen, waarbij in ieder geval ook op de kosten en baten wordt ingegaan;

verzoekt de regering tevens, de Kamer tussentijds te informeren wanneer er zich grote ontwikkelingen of mogelijkheden op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen bij de renovatie van het Binnenhof voordoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs

Van der Graaf