Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XV nr. 12

35 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN BECKER EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de politie jaarlijks 2.000 gevallen van eergerelateerd geweld worden gemeld, dat 8% van de moord en doodslaggevallen eergerelateerd is en dat in Nederland duizenden vrouwen in gedwongen isolement leven;

overwegende dat deze praktijken haaks staan op onze vrije samenleving;

van mening dat het kunnen omarmen van de vrije waarden juist één van de pijlers van het integratiebeleid zou moeten zijn;

verzoekt de regering, binnen subsidies onder art. 13 (integratie en maatschappelijke samenhang) financieel vrijkomende ruimte als gevolg van aflopende verplichtingen voor de begroting SZW 2021 en volgende ook ruimte te reserveren voor ondersteuning van activiteiten die culturele onderdrukking tegengaan en zelfbeschikking bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker

Jasper van Dijk