Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VIII nr. 93

35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 93 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er zorgen zijn over de gevolgen voor onder anderen jonge talenten en vernieuwende disciplines binnen de podiumkunsten door verschuiving van budget van het Fonds Podiumkunsten naar de BIS;

overwegende dat bij deze verschuiving de gevolgen voor de podiumkunsten inzichtelijk moeten zijn opdat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden;

van mening dat dit gewenste inzicht samenhangt met het gevraagde onderzoek naar de kosten en gevolgen van fair practice, welk in februari aan de Kamer wordt gestuurd;

verzoekt de regering, in overleg met het Fonds Podiumkunsten inzichtelijk te maken om hoeveel instellingen het gaat en welk financieel beslag dit heeft, en de Kamer hier uiterlijk dit voorjaar over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Belhaj

Asscher

Geluk-Poortvliet