Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 81

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN HIDDEMA EN BISSCHOP

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat asielzoekers gedurende de hele asielprocedure recht hebben op kosteloze rechtsbijstand door een advocaat;

overwegende dat asielzoekers hierdoor worden gestimuleerd om ook bij evident kansloze aanvragen zo lang mogelijk door te procederen en om zo veel mogelijk herhaalde asielaanvragen in te dienen;

overwegende dat het voorgaande leidt tot lange wachttijden, stroperige procedures, overvolle asielzoekerscentra, overmatige overlast door asielzoekers, verkleinde kans op uitzetting en meer illegaliteit;

overwegende dat het voorstel van de regering om de rechtsbijstand te stoppen in de fase die voorafgaat aan de afwijzing van een asielaanvraag, hiervoor geen adequate oplossing biedt, omdat de genoemde problematiek zich juist voordoet in de fase na de afwijzing;

roept de regering op om de Raad voor Rechtsbijstand de opdracht te geven om geen honorarium meer te verstrekken aan advocaten inzake door hen, naar het oordeel van Raad, rechtens zinloos gevoerde asielprocedures,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hiddema

Bisschop