Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VIII nr. 102

35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 102 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in andere landen voortvarend vorm wordt gegeven aan de implementatie van de nieuwe Europese Richtlijn audiovisuele mediadiensten;

constaterende dat het kabinet vooralsnog kiest voor een minimumimplementatie van deze richtlijn;

overwegende dat het van belang is dat de Nederlandse overheid het stimuleringsklimaat ijkt aan dat van andere Europese landen;

verzoekt de regering, om bij de implementatie van de Europese richtlijn expliciet ook een percentage van 10% recent geproduceerde Nederlandse of Friestalige producties op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Belhaj

Ellemeet

Kwint