Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VIII nr. 98

35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 98 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN BELHAJ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gesubsidieerde instellingen vaak bij diverse overheden of door de overheid gevulde fondsen aan verschillende aanvraag- en verantwoordingseisen moeten voldoen;

constaterende dat cultuurgeld beter besteed is aan makers dan aan consultants en boekhouders;

verzoekt de regering, de verantwoordingsdruk voor makers en instellingen te verlichten en tenminste de aanvraagprocedures en verantwoordingsvoorschriften bij de diverse overheden zo veel mogelijk te uniformeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Belhaj